Upoznajte svojih 21.324 sugrađana"

Udruženje distrofičara Zapadnobačkog okruga i 7 partnerskih organizacija su realizovali projekat "Upoznajte svojih 21.324 sugrađana", pod pokroviteljstvom organizacija Handicap International (program SHARE SEE) i DFID, i Opštine Sombor.

Projekat je realizovan u periodu od 15.10. do 15.12.2005. godine.

Seminar

Problem nedovoljne informisanosti opštinskih odbornika i rukovodilaca javnih preduzeća, ustanova i institucija nameravali smo da prevaziđemo organizovanjem seminara o pitanjima invalidnosti koje su vodile same osobe sa invaliditetom i stručnjaci (defektolozi, lekari, savetnici, pravnici). Seminare smo održali u četiri grada - sedišta 4 opštine koje čine Zapadnobački okrug.

Podizanje nivoa informisanosti je neophodno pre svega kod onih građana koji imaju direktan uticaj na odlučivanje na nivou lokalnih zajednica (odbornici lokalnih skupština), i kod onih građana koji mogu biti nosioci značajnih pozitivnih inicijativa u određenim društvenim segmentima (zaposleni u opštinskim upravama, rukovodioci javnih preduzeća, ustanova i institucija).

Seminari su doprineli boljoj informisanosti i zagovaranju prava osoba sa invaliditetom u široj lokalnoj zajednici, a smatramo da će tako pozitivno uticati i na odlučivanje u korist osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama. Bolje informisani odbornici, koji su bolje upoznati sa osnovnim potrebama i pravima osoba sa invaliditetom, će pri donošenju odluka na lokalnom nivou imati u vidu i mogućnosti ostvarivanja prava i realne potrebe osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou.

Učešće osoba sa invaliditetom iz svake od 4 lokalne zajednice je bilo obezbeđeno na edukacijama koje su se sprovodile u njihovim lokalnim sredinama. Njihova uloga je ključna za dugoročni uticaj projekta koji očekujemo kao rezultat prikaza konkretnog stanja u svakoj lokalnoj zajednici i pokretanja inicijativa za izmenom tih stanja, iskazanim još i na samim edukacijama. Insistiranje na predstavljanju socijalnog modela pristupa invalidnosti kroz životne primere i iskustva osoba sa invaliditetom iz same lokalne zajednice u kojoj se edukacija sprovodi je najbolje predstavilo suštinu samog modela polaznicima edukacija.

Opšti cilj projekta "Upoznajte svojih 21.324 sugrađana" je unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Svrha projekta je promovisanje prava osoba sa invaliditetom i povećanje nivoa informisanosti učesnika u odlučivanju u našoj široj lokalnoj zajednici (okrug) o osnovnim pitanjima vezanim za invalidnost.

Aktivnosti projekta obuhvatile su pripremu i izradu pratećeg štampanog materijala (brošura i Mini leksikon) i sprovođenje četiri edukacije u četiri opštinska sedišta Zapadnobačkog okruga: Sombor, Apatin, Odžaci i Kula. Polaznici edukacija su bili odbornici opštinskih skupština, rukovodioci opštinskih uprava i javnih preduzeća, ustanova i institucija u opštinskim centrima.

Otvoren Resursni centar "DELO"

Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić " već tri meseca realizuje projekat "K(A)O DRUGI?!", koji finansira Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Opština Sombor. Projekat traje ukupno 12 meseci i trenutno je pri kraju realizacija aktivnosti medijske kampanje.

Prisustvo brojnih predrasuda i stereotipa o osobama sa mentalnom retardacijom i višestrukom ometenošću u našoj sredini je značajan faktor koji otežava integraciju ovih lica u društvenu sredinu. Prepoznajući ovaj problem procenili smo da je neophodno da se u okviru ovog projekta sprovede medijska kampanja, čiji bi cilj bio afirmisanje sposobnosti osoba sa mentalnom retardacijom i višestrukom ometenošću i promovisanje kapaciteta naše ustanove u stručnom delovanju na ovom polju.

Projektom je planirano i otvaranje i pokretanje rada Resursnog centra "DELO".

Resursni centar je svečano otvoren u sredu, 30.11.2005. povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Adaptirana kancelarija Centra se nalazi u objektu Škole na Apatinskom putu br. 29, i dostupna je svim građanima.

Otvaranje RC

Formiranjem Resursnog centra "DELO" uspostavljen je novi oblik stručnog defektološkog rada i komunikacije sa svim interesnim grupama van naše ustanove. Resursni centar "DELO" je prvi konkretan korak u prerastanju naše ustanove u regionalni resursni centar, što je naša vizija. Lokalna zajednica Centrom "DELO" dobija mesto – izvor svih defektoloških informacija i usluga, za sve svoje građane. Resursni centar "DELO" će raditi osam meseci u okviru realizacije projekta i, nadamo se, uspešno nastaviti sa radom i nakon završetka samog projekta.

Resursni centar "DELO":

 • pruža sve vidove defektološke podrške i pomoći: u Centru se može dobiti savet, instrukcija, predlog, informacija o tome kada i kako se može organizovati i sprovesti konkretan oblik podrške ili pomoći koji je građanima potreban;
 • informiše o ometenostima: u Centru se može dobiti više podataka o svakoj vrsti i stepenu ometenosti, njihovim oblicima ispoljavanja, mogućnostima za vaspotanje i obrazovanje, obučavanje, zapošljavanje i smeštaj dece, omčladine i odraslih;
 • informiše o pravima i mogućnostima osoba sa ometenošću: u Centru će građani saznati gde i kako mogu realizovati svoja prava iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite; ove vrste usluga su direktne ili usluge posredovanja sa nadležnim službama i servisima;
 • informiše o mogućnostima primene savremenih metoda tretmana: Centar će vas uputiti  na izvore informacija o primeni savremenih metoda u radu sa osobama sa ometenošću;
 • ruža servisne informacije: u Centru će biti formirana baza  podataka o ustanovama, organizacijama, udruženjima, centrima, institucijama koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa pitanjima vezanim za bilo koji vid ili oblik ometenosti;
 • informiše o radu Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić".

Resursni centar radi za osobe sa ometenošću svih vrsta, oblika, tipova, stepena i uzrasta, bez obzira na sposobnosti, interesovanja i mogućnosti. Centar radi i sa svim ljudima koji su direktno ili indirektno usmereni na rad ili život sa osobama sa ometenošću – roditelji, potencijalni roditelji, srodnici, stručnjaci i drugi.

Centar radi svakog radnog dana od 12.00 do 17.00 časova; u Centru rade defektolozi raznih profila.

Kontakt
telefon: 025/434-420
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Projekat "K(A)O DRUGI?!" je samo jedna od brojnih konkretnih aktivnosti koje se u našoj školi sprovode od pre dve godine kada je ustanova donela Školski razvojni plan za petogodišnji period. Plan ambiciozno, ali i realno postavlja zadatke pred naš preduzimljivi kolektiv. Realizacija svakog zadatka je usmerena na poboljšanje uslova za vaspitanje, obrazovanje i integraciju dece, omladine i odraslih sa ometenošću u našoj sredini.

Edukacija za defektologe "Reedukacija psihomotorike"

U okviru realizacije projekta "K(A)O DRUGI?!", ustanova je organizovala sprovođenje edukacije za 15 defektologa zaposlenih u našoj školi.

Reedukacija pshomotorike

Edukacija pod nazivom "Reedukacija psihomotorike" je sprovedena u dva bloka, 11-13.11. i 19-20.11.2005. godine u prostorijama Dnevnog centra škole, Apatinski put br. 29 u Somboru.

Cilj organizovanja i sprovođenja edukacije je profesionalno osnaživanje stručnog kadra ustanove, što je treći cilj projekta "K(A)O DRUGI?!". Osim toga, projekat treba da dovede do bolje upoznatosti javnosti sa radom ustanove i sposobnostima osoba sa ometenošću i unapređenja delatnosti ustanove uvođenjem autentičnog oblika rada kroz rad Resursnog centra "DELO".

"Reedukacija psihomotorike" je program stručnog usavršavanja nastavnika akreditovan od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i kroz 27 časova predavanja i vežbi obuhvata sledeće teme:

 • Teorijske osnove reedukacije psihomotorike
 • Neuropsihološka analiza razvoja ranog detinjstva
 • Dominacija hemisfera i lateralizovanost pokreta
 • Doživljaj telesne celovitosti
 • Doživljaj vremena, ritmika i osećajni život
 • Putevi preventivnih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka
 • Razvoj doživljaja prostora, tela i okruženja
 • Poremećaji psihomotorike.

Edukaciju je sproveo Centar za reedukaciju emocija i ponašanja "Tvrđava" iz Beograda, a autori programa i predavači su bili Prof. dr Svetomir Bojanin, Tatjana Govedarica i Viola Povše Ivkić.

Svetomir Bojanin

Polaznicima programa edukacije su posle odlušanih predavanja i izvedenih vežbi dodeljeni sertifikati.

Javna tribina "Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom ‘Vuk Karadžić’ – iskorak u javnost"

Javna tribina je organizovana u okviru sprovođenja medijske kampanje projekta "K(A)O DRUGI?!" koji naša ustanova realizuje od avgusta 2005. godine. Projekat podržavaju Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Opština Sombor.

Goste i učesnike tribine je u ime ustanove domaćina pozdravio direktor ustanove, Ilija Mašić. Sonja Durut, dipl. defektolog oligofrenolog je u svom izlaganje na temu "Iskorak u javnost" prisutnima predstavila motive, aktivnosti, metode, i ciljeve značajnog istupa ka javnosti naše ustanove. Istaknuti su resursi i analizirane potrebe ustanove i njenih sadašnjih i potencijalnih korisnika, što ukupno zahteva značajnije informisanje javnosti o aktivnostima unutar ustanove radi prevazilaženja predrasuda i preveniranja marginalizacije korisnika i ustanove u sredini. U izlaganju je zaključeno da se od planiranog nastavka sistematskog nastupanja u javnosti očekuju sasvim konkretni efekti ili pokazatelji uspeha poput proširenog obuhvata korisnika, proširenja delatnosti ustanove, izgradnje objekta u centru grada i drugi.

Iskorak u javnost

Učesnicima tribine je predstavljen sajt ustanove, još jedan rezultat aktuelnog projekta "K(A)O DRUGI?!". Prikazani su sadržaji, struktura sajta i obrazložena njegova osnovna funkcija.

U kraćoj diskusiji pokrenutoj izlaganjem i prezentacijom sajta učesnici tribine su nastojanja ustanove na istupanju u javnost ocenili veoma dobrim, korisnim i dobro osmišljenim. Istaknuta je potreba zajedničkog javnog istupa i drugih zainteresovanih u oblasti defektološkog rada – organizacija osoba sa invaliditetom, roditelja dece sa ometenošću i drugih, kao i potreba češće razmene mišljenja i pogleda na aktuelne probleme i dešavanja od značaja za sve osobe sa ometenošću u našoj sredini.

Javna tribina je održana 09.11.2005. godine u prostorijama Dnevnog centra naše ustanove, Apatinski put 29, od 17.00 do 18.15 časova, a vodila ju je Marinela Šćepanović, član Organizacionog tima projekta "K(A)O DRUGI?!".

Poseta organizaciji Lebenshilfe

Između organizacije Lebenshilfe iz Rasttata u Nemačkoj i naše škole postoji dugogodišnja saradnja u vidu stručne saradnje i razmene iskustava u radu sa osobama sa ometenošću.

Organizacija Lebenshilfe je ove godine proslavila 40 godina svoga postojanja i rada. Na ovoj proslavi bila su prisutna  četiri predstavnika naše škole.

Radionica

"

Poseta je trajala od 13.10.-17.10.2005. godine. U toku naše trodnevne posete viđeni su:

Radionica za rehabilitaciju osoba sa ometenošću u Rasttatu

U Rasttatu se nalazi kompleks radionica za zapošljavanje osoba sa ometenošću (primarna ometenost je umerena mentalna retardacija). Upoznali smo se sa načinom rada u radionicama za:

 • finalnu proizvodnju i montažu,
 • obradu metala,
 • izradu elektro delova,
 • montažu jednostavnih elektro sklopova,
 • pakovanje i razvrstavanje finalnih proizvoda od kartona i papira.


Predstavljen nam je proces rada u radionicama, način organizovanja dnevnih aktivnosti i način organizovanja rada stručnog kadra. Kvalitetna socijalna politika, zakoni i dobra finansijska situacija omogućava osobama sa ometenošću zapošljavanje u skladu sa njihovim sposobnosrima. Radionice organizacije Lebenshilfe rade za 61 proizvodnu organizaciju u Nemačkoj i Francuskoj, a između ostalih i za renomirane firme kao što su Mercedes i Bosch.

Predškolska ustanovu za decu sa ometenošću

U predškolskim grupama obuhvaćena su deca od 3 godine pa do polaska u školu. Specifičnost ove ustanove je da obuhvataju decu bez obzira na vrstu ometenosti. U svom radu primenjuju inkluzivni model na taj način što u grupe uključuju i decu koja nisu ometena u razvoju.

Prisustvovali smo svečanom obeležavanju 40 godina od osnivanja i početka rada organizacije Lebenshilfe. Uživali smo u zanimljivom programu koji su propremila deca i odrasli sa ometenošću. Na kraju svečanosti predstavljena su sva udruženja, klubovi i organizacije koje sarađuju i pomažu organizaciju Lebenshilfe. Time je ukazano na značaj podrške i prihvatanja osoba sa ometenošću u sredini u kojoj žive.

U okviru radne posete uspostavili smo kontakt sa organizacijom koja se bavi osobama sa ometenošću iz italijanskog grada Fano. Njihovi predstavnici su takođe bili na proslavi jubileja kao saradnici organizacije Lebenshilfe. Sa kolegama iz Nemačke i Italije razgovarali smo o mogućnostima saradnje, vodeći se idejom "Tri zemlje, jedan cilj".

Vratili smo se zadovoljni radnom posetom i obogaćeni novim stručnim iskustvima. Našim kolegama iz škole prenećemo nova saznanja i u okviru naših mogućnosti nastojati da unapredimo rad ustanove.

Okrugli sto "Javni servisi u službi osoba sa invaliditetom"

Okrugli sto je organizovan u okviru sprovođenja medijske kampanje projekta "K(A)O DRUGI?!" koji naša ustanova realizuje od avgusta 20005. Projekat podržavaju Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Opština Sombor.

Okrugli sto je okupio 15 učesnika: članove Društva invalida za cerebralnu i dečju paralizu "Sombor" i članove Organizacionog tima projekta "K(A)O DRUGI?!"- defektologe i psihologa škole.

Okrugli sto

Projekat

Medijator okruglog stola je bila Jasmina Benčić, dipl. defektolog oligofrenolog, član Organizacionog tima, koja je bila i uvodničar okruglog stola.

U argumentovanom i temeljnom uvodnom izlaganju, J. Benčić je iznela brojne podatke o nedostupnosti objekata javnih servisa u gradu, brojnosti i zastupljenosti osoba sa invaliditetom, elementima koji objekte čine nedostupnima, (ne)postojanju odgovarajuće zakonske regulative, i nivoima i oblicima diskriminacije osoba sa invaliditetom. Benčić je istakla značaj stalnih nastojanja za ostvarivanjem ljudskih prava za osobe sa invaliditetom i  predstavila dilemu: da li skup pitanja od značaja za "prodor" osoba sa invaliditetom do javnih servisa treba rešavati u celini, globalno, ili je celishodnije rešavanje pojedinačnih pitanja.

U diskusiji po otvorenim pitanjima su svoja mišljenja, predloge i iskustva izneli svi učesnici okruglog stola. Diskusija je dovela i do očekivanog zaključka učesnika okruglog stola:

Postizanju željenjog cilja – javnih servisa koji su u službi  svih osoba sa invaliditetom – vodi, osim obezbeđivanja fizičke dostupnosti, i obezbeđivanje dostupnost informacijama i komunikacijama, a prvenstveno prevazilaženje psiho-socijalnih barijera kod građana.
Istaknuta je potreba permanentnog informisanja javnosti o svim pitanjima od značaja za osobe sa invaliditetom, njihovim aktivnostima, potrebama i sposobnsotima. U ovim nastojanjima je veoma važno zajedničko učešće osoba sa invaliditetom, lokalne zajednice i stučnjaka-defektologa iz naše sredine.

Okrugli sto je održan 26.10.2005. godine u prostorijama Dnevnog centra naše ustanove, Apatinski put 29, od 13.00 do 14.00 časova.

Javna tribina "Osobe sa invaliditetom – iskorak u javnost"

Javna tribina je organizovana u okviru sprovođenja medijske kampanje projekta "K(A)O DRUGI?!" koji naša ustanova realizuje od avgusta 20005. Projekat podržavaju Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Opština Sombor.

Goste i učesnike tribine je u ime ustanove domaćina pozdravio direktor ustanove, Ilija Mašić.

Tribina

Marinela Šćepanović, dipl. defektolog seomatoped, je dala uvodnu reč o projektu "K(A)O DRUGI?!", njegovim ciljevima i glavnim aktivnostima kao i o medijskoj kampanji koja se kroz projekat sprovodi.

Eva Hekli, dipl. defektolog oligofrenolog, je prisutnima po prvi put predstavila štampani propagandni materijal izrađen za potrebe medijske kampanje – letak, brošuru i Informator. Predstavljen je sadržaj i svrha pripremljenog materijala.

Glavni sadržaj tribine – izlaganje o demistifikaciji mentalne retardacije u svetlu potrebe iskorak osoba sa mentalnom retardacijom ka javnosti- je prisutnima iznela Sonja Durut, dipl. defektolog oligofrenolog. Izlaganje je akcentovalo najčešće zablude i istine vezane za mentalnu retardaciju, predrasude prema osobama sa mentalnom retardacijom i njihove izvore, terminološku stigmatizaciju ovih osoba i efekte i moguće načine iskoraka u javnost osoba sa mentalnom retardacijom u cilju prevazilaženja negativnih stavova sredine prema njima. Izlaganje je pokrenulo diskusiju prisutnih na teme medijske prisutnosti osoba sa invaliditetom, dosadašnja pozitivnih iskustava i pomaci i istupanju u javnost, izbora efikasnijih načina za "izlazak u javnost", odgovornosi i obaveza organizacija i ustanova koje se bave osobama sa invaliditetom i drugim.

Učesnici tribine su se složili da je do generalno boljeg iskoraka u javnost osoba sa invaliditetom u našoj sredini došlo u proteklih nekoliko godina i to zajedničkim zalaganjem organizacija osoba sa invaliditetom,  stručnjaka, naše ustanove, i uz podršku lokalne zajednice. Izražena je potreba da se sa sličnim ali i raznovrsnijim naporima u ovom cilju nastavi i dalje, čemu doprinosi i realizacija projekta "K(A)O DRUGI?!", i posebno, očekivanja od buduće uloge i aktivnosti Resursnog centra "DELO" (čije otvaranje se priprema za 03.12.2005.). Tribinu je vodila Marinela Šćepanović, član Organizacionog tima projekta "K(A)O DRUGI?!".

Javna tribina je održana 12.10.2005. godine u prostorijama Dnevnog centra naše ustanove, Apatinski put 29, od 13.00 do 14.30 časova.

Realizacija programa aktivnosti u vreme Dečje nedelje "Svet po meri deteta"

Sklonite se i levo i desno
Ovoj deci na Zemlji je tesno,
Uklonite vaše oko strogo,
Deca hoće i brzo i mnogo.

M. Brujić

Dečija nedelja

Ponedeljak, 3.10.2005.

 • Dnevni centar: Razgovor o pravima deteta
 • Osnovna škola 1 - 4. razred: Dan za dečja prava - Pravo na srednje slovo
 • Osnovna škola 5 - 8. razred: Radionica "Imam pravo na... i obavezu da..." Srednja škola: Razgovor o pravima deteta.

Utorak, 04.10.2005.

 • Dnevni centar: Likovno stvaralaštvo – crtanje na hamer papiru
 • Osnovna škola 1 - 4. razred: Likovno stvaralaštvo – crtanje na betonu
 • Osnovna škola 5 - 8. razred: Sportske aktivnosti: košarka, poligon spretnosti i stoni tenis
 • Srednja škola: Cvećarsko - povrtarske aktivnosti: Kviz "Koliko poznaješ cveće".

Sreda, 05.10.2005.

 • Dnevni centar: Poseta maskenbalu
 • Osnovna škola 1 - 4. razred: Dan dečjeg stvaralaštva "Otisci dečjih ruku"
 • Osnovna škola 5 - 8. razred: Sisret sa glumcem Narodnog pozorišta iz Sombora Perom Stojančevićem;
 • Gostovanje učenika OŠ "Nikola Vukičević" sa predstavom "Crvenkapa i zbunjeni vuk"
 • Srednja škola: Sportski dan- košarka.

Četvrtak, 06.10.2005.

 • Dnevni centar: Sportski dan
 • Osnovna škola 1 - 4. razred: Sportski dan – Šaljive štafete
 • Osnovna škola 5 - 8. razred: Kreativne radionice - Izrada kućica od kartona, crtanje na crepu, vožnja biciklom na poligonu i kulinarske spretnosti.
 • Srednja škola: Kreativna radionica - Tehnika lepljenja hartije pomoću testa; Razgovor o drugarstvu i iskrenoj ljubavi.

Petak, 07.10.2005.

 • Dnevni centar: Muzički dan
 • Osnovna škola 1 - 4. razred: Muzičke igre
 • Osnovna škola 5 - 8. razred: Muzički kviz "Muzika je put do sreće".
 • Srednja škola: Muzički dan – muzički kviz, ples, druženje.

Subota, 08.10.2005.

Učenici naše škole su učestvovali na dečjem festivalu "Šareni svet" koji je održan u gradskoj hali Mostonga u Somboru sa:
folklor – mađarske narodne igre
folklor - srpke narodne igre
pozorišna predstava "Ježeva kućica"

Povratak na početak strane

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.