KONKURSNA DOKUMENTACIJA

U JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI DOBARA  – NABAVKA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU OBJEKTA USTANOVE I ZA IZVOĐENjE RADOVA NA OBEZBEĐENjU PRISTUPA OBJEKTIMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Dokumentacija

Javni poziv