КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – извпђеое радпва

на изградои хидрантске мреже у

oбјекту шкпле ул.Апатински пут бр.29.Спмбпр ЈН бр. 7/2019-7

 

Konkursna dokumentacija edit unpublished

Javni poziv  edit unpublished