Našu ustanovu čine osnovna i srednja škola za učenike sa teškoćama u razvoju, Dom učenika, Dnevni centar za decu i omladinu sa teškoćama u razvoju i višestrukim smetnjama, decu i omladinu sa autističnim spektrom, radionice za specijalnu edukaciju, rehabilitaciju i radno angažovanje omladine i odraslih sa teškoćama, višestrukim smetnjama i invaliditetom.

 Vršimo vaspitanje, obrazovanje, rehabilitaciju, resocijalizaciju i osposobljavanje dece, omladine i odraslih sa teškoćama, višestrukim smetnjama i invaliditetom (dve ili više vrsta smetnji ili invaliditeta, autizam i sl.), u cilju punog društvenog afirmisanja i integracije.

 Naša deca i omladina su:

 

  • deca i omladina sa lakom i umerenom mentalnom retardacijom,
  • i deca i omladina sa višestrukom ometenošću (autizam ili dve ili više ometenosti).

 

Mentalna retardacija (MR)

 

Pod mentalnom retardacijom najčešće podrazumevamo sva stanja koja uzrokuju izraženiji usporen intelektualni razvoj deteta, te zaostajanje na ostalim područjima time uslovljenog razvoja.

 

Mentalna retardacija može biti genetski uzrokovana, zatim posledica dejstva štetnih faktora ili bolesti u trudnoći ili na samom porođaju. U toku života MR se može javiti kao posledica nekih trauma i bolesti. Ipak, često uzrok nastanka MR ostaje nepoznat.

 

Osobe sa mentalnom retardacijom su one koje su zbog zaostajanja u mentalnom razvoju u znatnoj meri usporenije u svom opštem sazrevanju i oštećene u sposobnostima učenja i prilagođavanja zahtevima društvenog života i rada, te su im potrebne zaštita, nega, vaspitanje, obrazovanje i osposobljavanje za rad pod posebnim uslovima.

 

Usled međuzavisnosti bioloških, psiholoških i socijalnih uticaja na nastanak MR, brojni su i sistemi klasifikacije osoba sa MR. Danas je opšteprihvaćen sistem klasifikacije na osnovu težine simptoma, a shodno tome i sledeći termini: laka MR, umerena MR, teža MR i teška MR.

 

Mišljenje o sposobnostima osobe sa MR donosi se na osnovu procene opšteg psihičkog razvoja, uzimajući u obzir emocionalni i socijalni razvoj deteta. Sposobnosti osobe sa MR opisujemo u zavisnosti od stepena retardacije:

 

  • osoba sa lakom MR može pod posebnim uslovima da se obrazuje, vaspitava, profesionalno i radno osposobljava, a radi upućivanja u društvenu sredinu (npr. obrazovanje u školama po posebnim programima, osposobljavanje za razne zanate i zapošljavanje u privredi);
  • osoba sa umerenom MR je sposobna da se vaspitava i podučava pod specijalnim uslovima; u stanju je da stiče elementarne navike i brine o svojim osnovnim potrebama, da se osposobljava za jednostavniji rad, i da se prilagodi osnovnim zahtevima društvenog života (npr. jednostavan fizički posao slaganja u zaštitnoj radionici uz stručnu pomoć).

 

Radom sa osobama sa MR bave se defektolozi - oligofrenolozi, i to primarnim radom u zavodima za osobe sa težom i teškom MR, u Dnevnim boravcima za lica sa umerenom MR, u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama za decu i omladinu sa lakom MR.

 

Dobro profesionalno orijentisane osobe sa lakom (umerenom ) MR su u potencijalnoj mogućnosti da se zaposle i ostvaruju dohodak. Područja u kojima realno pronalaze posao su oblas poljoprivrede, u industriji, zanatskim radionicama, i u zaštitnim radionicama za osobe sa umerenom MR. Važno je da se svakome omogući da radi posao prema svojim sposobnostima i mogućnostima, jed zaposlene osobe sa MR imaju adekvatnije ponašanje, sebe uvažavaju, kooperativniji su i zadovoljniji.

 

Osobama sa MR svakako treba pružiti podršku u svim segmentima života i rada. Ako uspeh osobe sa MR da se snađe u društvu posmatramo sa aspekta šta društvo za njega znači, koliko pridonosi kvalitetu njegovog života, onda su efekti nemerljivi u poređenju sa trudom i radom ljudi iz njegove neposredne okoline

 

Višestruka ometenost (VO)

 

Višestruka ometenost podrazumeva prisutnost dve ili više ometenosti kod jedne osobe, pri čemu se može odrediti preovlađujuća ili primarna ometenost (govorimo o npr. osobi sa višestrukom ometenošću, primarno mentalno terardiranoj) ili se primarna tj. preovlađujuća ometenost ne može odrediti (govorimo o osobi sa višestukom ometenosti).

 

U decu sa višestrukom ometenošću, prema Kriterijumu za razvrstavanje dece ometene u psihofozičkom razvoju, se ubrajaju i deca i omladina sa autizmom.

 

Uzroci nastanka višestruke ometenosti se ne razlikuju od uzroka nastanka pojedinačnih ometenosti, i zavisno od ometenosti koje čine višestrukost, mogu biti iz grupa naslednih, stečenih, sredinskih faktora.

 

Oblici VO koje načelno razlikujemo su:

 

  • VO koja označava postojanje dve ometenosti, a bez mogućnosti utvrđivanja pretežne, tj. primarne ometenosti;
  • VO koja označava postojanje dve ometenosti i mogućnost određivanja primarne tj. pretežne ometenosti;
  • VO sa ili bez naglašenom primatnom tj. pretežnom ometenošću, a označava prisustvo više od dve ometenosti.

 

O sposobnostima svake osobe sa VO možemo govoriti prvenstveno u zavisnosti od vrste i stepena prisutnih ometenosti, a potom i svih ostalih ličnih odlika, nasleđenih dispozicija, stečenih veština i znanja, te nezaobilaznih brojnih sredinskih uticaja.

 

Takođe u zavisnosti od ometenosti koje čine konkretnu VO neke osobe, kreću se i zahtevi za neophodnim specifičnim radnim uslovima, i uopšte mogućnostima zapošljavanja tj. prethodnog izbora zanimanja, obučavanja i obrazovanja.

 

Veoma je važno istaći da osobe, a posebno deca sa VO, nisu prosti zbir prisutnih ometenosti već je kod njih prisutno kvalitativno novo stanje celokupne ličnosti koje predstavlja sasvim specifičan entitet i zahteva posebne rehabilitacione metode. Dodatni faktor posebnosti je i varijetet intenziteta različitih oštećenja i ometenosti kod svake osobe, što ne dozvoljava nikakav oblik "ujednačavanja" u radu sa njima. Ovo se uvažava i zakonskim propisima koji regulišu norme rada u obrazovanju VO dece - naznačeni maksimalan broj ove dece u odeljenju/grupi je svega šestoro, kao i kod dece sa lakom MR; dakle, uzima se u obzir obavezan individualni pristup u radu sa ovom decom.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.