Obavezne vannastavne individualne aktivnosti (OVIA) u ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ Sombor

 

Šta su obavezne vannastavne individualne aktivnosti?

Obavezne vannastavne individualne aktivnosti su oblici rehabilitacionog procesa dece sa smetnjama u razvoju u sistemu obrazovanja.

 

Koji je cilj OVIA?

Cilj OVIA je da se otklone faktori koji mogu dovesti do smetnji i poremećaja u razvoju učenika; detekcija i dijagnostika razvojnih poremećaja; otklanjanje i korekcija razvojnih poremećaja; razvijanje kompezatornih sposobnosti kod učenika radi njihove bolje socijalizacije i integracije u procesu obrazovanja i ostvarivanja nastavnog plana i programa.

 

Ko realizuje Obavezne vannastavne individualne aktivnosti?

logopedi

reedukatori psihomotorike

terapeuti za senzornu integraciju

somatopedi

tiflolozi

 

U kojim segmentima škole se realizuje OVIA?

  • savetovalište za rani razvoj deteta

  • predškolsko

  • osnovna škola

  • srednja škola

OVIA se realizuje i van matične škole kao vid podrške deci sa smetnjama u razvoju uključenim u masovne škole u procesu inkluzije.

 

Područje rada OVIA?

poremećaji verbalne komunikacije

poremećaji psihomotorike

poremećaji senzorne integracije

poremećaji motoričkih sposobnosti

poremećaji vida (slepoća i slabovidost)

i ostale vrste ometenosti učenika

 

LOGOPED

Utvrđivanje govorno-jezičkog statusa – procena

Razvijanje psihofiziološke osnove za govor, čitanje i pisanje

Razvijanje komunikativnih sposobnosti kroz verbalne i neverbalne oblike komunikacije

Artikulacione vežbe

Razvoj aktivnog govora i jezika

Korigovanje mucanja, brzopletog govora i patološki sporog govora

Korigovanje čitanja i pisanja

 

REEDUKATOR PSIHOMOTORIKE

 

Defektološka procena

Izrada individualnih planova i programa rada u smislu prilagodjavanja vežbi reedukacije psihomotorike individualnim sposobnostima svakog deteta, odredjenoj fazi razvoja odnosno uzrastu, a u funkciji osnovnih životnih i socijalnih potreba deteta.

Primena vežbi reedukacije psihomotorike u svrhu sprečavanja disharmoničnog razvoja psihomotorike, nedogradjenog doživljaja telesne celovitosti, vremena i prostora, stimulisanja postojećih sposobnosti i sprečavanja produbljivanja poremećaja.

Praćenje i proučavanje razvoja i napredovanja učenika

 

SOMATOPED

Somatopedska procena

Izrada i primena individualnog somatopedskog tretmana kroz pasivne, aktivne, redukativne stimulativne psihomotorne vežbe

Izrada i primena somatopedske specijalne edukacije (program korektivne gimnastike, modifikovane vežbe za poboljšanje čitanja i pisanja)

 

TIFLOLOG

Stimulisanje taktilne, auditivne, gustativne i olifaktivne percepcije

Stimulacija vizuelne percepcije kod slabovide dece

Orijentacija u mikro i makro prostoru

Edukacija pratilaca dece oštećenog vida

Razvijanje veština samoposluživanja i brige o sebi

Orijentacija u makro prostoru sa dugim, belim štapom

Komunikacija i snalaženje u užoj i široj društvenoj sredini sa ciljem što uspešnije integracije.

 

 

 

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.