UVOD


Učenički parlament je učenička organizacija koju čine po dva predstavnika svakog odeljenja sedmog i osmog razreda u osnovnoj školi i svakog odeljenja u srednjoj školi, a koja im daje priliku da aktivno učestvuju u životu i radu škole, u cilju unapređenja kvaliteta školskog života, kroz saradnju sa svim učesnicima u školskom životu.


ČLANSTVO

Učenički parlament Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom «Vuk Karadžić» čine po dva predstavnika odeljenja u srednjoj školi i poslednja dva razreda osnovne škole (osim ako je odeljenje kombinovano od sedmog/osmog i nižih razreda, kada se bira samo jedan predstavnik) koji zajedno zastupaju interese svih učenika škole. Članove parlamenta biraju učenici odeljenjske zajednice početkom svake školske godine.


MENTORSTVO

Parlament vode učenici uz pomoć i podršku dva zaposlena – mentora koje imenuje nastavničko veće škole za svaku školsku godinu (nastavnik građanskog vaspitanja i školski psiholog).


Mentorstvo je složen, interaktivan proces koji se odvija između mentora koji daju podršku članovima UP kako bi ovi postali efikasniji u radu i lakše i brže ostvarili svoje ciljeve. Krajnji cilj jeste razvoj i napredovanje članova UP ali i ustanove u celini. Mentorstvo podrazumijeva partnerski odnos između mentora i članova UP. Dobar mentorski odnos znači da su mentori i učenici ravnopravni sagovornici i da obe strane, kroz dijalog i razmenu mišljenja, mogu da nauče važne činjenice za njihov dalji razvoj i saradnju. Mentori obezbeđuju savet i podršku učenicima sa teškoćama u razvoju, i pružaju im pomoć u definisanju njihovih potreba radi olakšavanja njihove komunikacije sa drugim strukturama.


FUNKCIJA

Učenički parlament se organizuje radi:


1) davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;


2) razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i atmosfere u školi;


3) obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;


4) aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole;


5) predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje i tima za prevenciju vršnjačkog nasilja iz reda učenika.


Ovo je mesto na kojem učenici mogu, u skladu sa svojim razvojnim sposobnostima, da izraze sopstveno mišljenje o svim stvarima koje ih se neposredno tiču. Na taj način kroz rad u parlamentu mogu se realizovati različiti stepeni participacije učenika u školskom životu: informisanje, izražavanje sopstvenog mišljenja, učešće u donošenju odluka, doprinos izboru vannastavnih aktivnosti, pokretanje akcija na nivou škole i sl.


Učešćem u radu učeničkog parlamenta učenicima se pruža prilika da se pravovremeno informišu i aktivnije utiču na rad škole, ali i da se sami razviju i stiču neke vrline kao što su inicijativnost, samostalnost, samopoštovanje, odgovornost, saradnja, tolerancija, uvažavanje različitosti, potom veštine izražavanja sopstvenog (kritičkog) mišljenja, diskusije, odlučivanja, poštovanja procedura, kao i da razumeju funkcionisanje demokratskog društva od nivoa njihove škole.

 

Ooširnije;  Program uč. parlamenta.pdf

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.