Profesionalna rehabilitacija

Pod profesionalnom rehabilitacijom osoba sa invaliditetom podrazumeva se organizovanje i sprovođenje programa mera i aktivnosti u cilju osposobljavanja za odgovarajući posao, zapošljavanja, održanja zaposlenja, napredovanja ili promene profesionalne karijere.

Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom sprovodi se između ostalog i primenom mera i aktivnosti koje obuhvataju i radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i programe za sticanje, održavanje i unapređivanje radnih i radnosocijalnih veština i sposobnosti.

Nosioci poslova profesionalne rehabilitacije, pored organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, mogu biti i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obrazovne ustanove i drugi oblici organizovanja koji ispunjavaju uslove, kriterijume i standarde za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.


Svojstvo vanrednog učenika

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Svojstvo vanrednog učenika stiče se upisom u školu svake školske godine, pod uslovima utvrđenim zakonom. Uz molbu, vanredan učenik podnosi dokaz o uplati školarine u iznosu koji utvrđuje Ministarstvo prosvete, prema vrstama obrazovanja, s tim da se pojedini vanredni učenici mogu osloboditi plaćanja školarine, radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja, ukoliko potiču iz osetljivih društvenih grupa. Vanredni učenik ima pravo da se upiše u odgovarajući razred u toku školske godine.


Vanredan učenik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina.

Izuzetno, lice starije od 17 godina koje je prethodne školske godine završilo osnovnu školu u trajanju od osam godina, može u narednoj školskoj godini upisati srednju školu u svojstvu redovnog učenika. Planom i programom nastave i učenja za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju može se utvrditi druga starosna granica za upis u školu.


Izuzetno, lice iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađe od 17 godina može da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra.

Učenik nema svojstvo redovnog učenika ako se uporedo školuje u školi koja ostvaruje programe muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.

Redovan učenik može uporedo da savladava školski program, odnosno deo školskog programa za drugi obrazovni profil, kao vanredan učenik, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova.

Redovni učenik ima pravo jedanput da ponovi razred u toku školovanja. Posle toga stiče status vanrednog učenika. Redovan učenik koji nije položio popravni ispit može da završi započeti razred u istoj školi naredne školske godine, u svojstvu vanrednog učenika ponovnim polaganjem nepoloženog ispita, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova koje utvrdi škola. Kada završi razred vanredan učenik ima pravo da se u istoj školskoj godini upiše u naredni razred, u istom svojstvu.

Učenik završnog razreda koji ne položi popravni, završni, odnosno maturski ispit završava započeto obrazovanje u istoj školi u svojstvu vanrednog učenika polaganjem ispita, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova koje utvrdi škola.


Prava i obaveze vanrednog učenika

Vanredan učenik savlađuje nastavni plan i program, odnosno stiče srednje obrazovanje bez pohađanja nastave, putem polaganja ispita, uz obavezu plaćanja školarine i troškova polaganja ispita. Vanredan učenik polaže ispite iz svih predmeta utvrđenih školskim programom, osim iz predmeta fizičko vaspitanje - ako je stariji od 20 godina, i izvršava druge obaveze utvrđene zakonom i opštim aktima škole.


Škola organizuje pripremnu nastavu za vanrednog učenika kroz konsultacije sa predmetnim nastavnikom, u obimu koji zavisi od njegovih mogućnosti, potreba i interesovanja. Program polaganja ispita se prilagođava izradom mera individualizacije ili IOP-om. Vanredni učenik polaže ispite u sledećim ispitnim rokovima: januarskom, aprilskom, junskom, avgustovskom i novembarskom. Ispiti se polažu po predmetima i razredima. Prijavu za polaganje ispita u svakom ispitnom roku, vanredni učenik podnosi sekretaru škole, najkasnije tri dana pred polaganje ispita u tom roku, u skladu sa pismenim rasporedom o datumu za prijavu ispita. Uz prijavu za polaganje ispita, vanredni učenik podnosi dokaz o uplati naknade za svaki pojedinačni ispit ili rešenje direktora škole kojim se oslobađa plaćanja istog. Vanredan učenik može polagati najviše pet ispita u jednom ispitnom roku. U izuzetnim slučajevima vanredan učenik može prijaviti i više od pet ispita u jednom ispitnom roku, uz saglasnost roditelja/staratelja učenika i direktora škole. Ispiti se polažu u prostorijama škole, a polažu se pismeno i usmeno, pred komisijom koju imenuje direktor škole. Komisija se sastoji od tri člana: predsednika određenog za vanredne učenike i dva člana, pri čemu najmanje dva člana moraju biti stručna za predmet koji se polaže. Direktor je dužan da odredi lice koje će pružati podršku učeniku tokom polaganja ispita. Ispitna komisija radi u punom sastavu, a ocenu utvrđuje većinom glasova svojih članova odmah posle obavljenog ispita i saopštava je vanrednom učeniku. Uspeh vanrednog učenika na ispitu ocenjuje se brojčanom ili opisnom ocenom u skladu sa zakonom i opštim aktom. Vladanje vanrednog učenika se ne ocenjuje. Maturski ispit vanredan učenik možeda polaže u svim pomenutim rokovima. O toku ispita vodi se odgovarajući zapisnik. Vanrednom učeniku škola za svaki završeni razred izdaje svedočanstvo, a učeniku završnog razreda izdaje diplomu za stečeno obrazovanje za rad u trajanju od dve, odnosno tri godine. Vanredni učenik ne može završiti započeti razred u roku kraćem od godinu dana.

 

Opširnije: Program vanrednog školovanja.pdf

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.