Tim za zastitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno - vaspitnim ustanovama.


Zadaci u oblasti prevencije i intervencije

U dijagramu su predlozi zadataka kojima se ostvaruju ciljevi u prevenciji i intervenciji. Prikazana je uzročno-posledična veza između preventivnih i interventnih aktivnosti. Dobro osmišljene, sveobuhvatne preventivne aktivnosti, zasnovane na principu uključenosti svih, smanjuju potrebu za interventnim aktivnostima. Dosledno sprovođenje programa intervencije, sa praTienjem efekata, uslovljava planiranje preventivnih aktivnosti.

PREVENCIJA

-Upoznavanje sa pravnom regulativom, Onštim i Posebnim protokolom ; -Usklađivanje postojehih podzakonskih akata ustanove; -Izrada Programa za zaštitu dece/učenika od nasilja (preventivne i interventne aktivnosti); -Definisanje uloga i odgovornosti u primeni procedura i postupaka; -Razvijanje i negovanje bogatstva različitosti i kulture ponašanja u okviru vaspitno-obrazovnih aktivnosti; -Organizovanje obuka za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanja konflikata; -Organizovanje razgovora, tribina, predstava, izložbi o bezbednosti i zaštiti dece/učenika od nasilja; -Definisanje pravila ponašanja i posledica kršenja pravila; -Razvijanje veština efikasnog reagovanja u situacijama nasilja; -Umrežavanje svih ključnih nosilaca prevencije nasilja (savet roditelja, školski odbor, učenički parlament, nastavničko veće.

INTERVENIIIJA

-Usklađena i dosledna primena utvrđenih postupaka i procedura u situacijama nasilja; -Saradnja sa relevantnim službama: -Kontinuirano evidentiranje slučajeva nasilja; -Praćenje i vrednovanje vrsta i učestalosti nasilja putem istraživanja, zapažanja i provere; - Podrška deci koja trpe nasilje; - Rad sa decom koja vrše nasilje; -Osnaživanje dece koja su posmatrači nasilja za konstruktivno reagovanje; -Savetodavni rad sa roditeljima

Nasilje definišemo kao svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje za posledicu ima stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva dece/učenika (Posebni protokol, str. 8).

Vrste nasilja:

  1. Emocionalno/ psihičko nasilje - trenutno ili trajno ugrožavanje psihičkog i emocionalnog zdravlja deteta.

  2. Fizičko nasilje – stvarno ili potencijalno telesno povređivanje deteta/učenika

  3. Elektronsko nasilje – zloupotreba informacionih tehnologija(mob. telefon , internet i dr.)

  4. Seksualno nasilje – uključivanje dece u seksualnu aktivnost koju ona ne shvataju i za koju nisu razvojno dorasla

  5. Socijalno nasilje – isključivanje deteta ili dece iz grupe

Obrazovno-vaspitna ustanova formira Tim za zaštitu dece/učenika od nasilja,zlostavljanja i zanemarivanja jer se na taj način obezbeđuje kontinuitet u planiranju, realizaciji i vrednovanju aktivnosti na prevenciji nasilja.

Tim u saradnji sa zaposlenima u ustanovi, roditeljima, decom/učenicima i lokalnom zajednicom, obezbeđuje primenu Okvirnog akcionog plana za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama i Posebnog protokola.

Tim planira, organizuje i upravlja aktivnostima u ustanovi na prevenciji nasilja. U situacijama kada se primeti da postoji odstupanje od dogovorenih principa i politike ustanove Tim reaguje u saradnji sa upravnim organima ustanove.

2.jpg3.jpg4.jpg

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.