Skip to content

Naslovna Aktivnosti Učenički Parlament
Učenički Parlament
Podesite željenu veličinu slova

CILJEVI I ZADACI RADA UČENIČKOG PARLAMENTA U ŠKOLAMA ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

U poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi (po dva predstavnika odeljenja) organizovan je učenički parlament radi:

 • davanja mišljenja i predloga stručnim organima, organu upravljanja, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje;

 • razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika / vaspitača / stručnog saradnika;

 • obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament se bira svake školske godine i ima predsednika. Radom parlamenta rukovode dva mentora koji se biraju iz redova nastavnika. Mišljenje i zaključci parlamenta daju se dalje na razmatranje.

Kroz rad u parlamentu mogu se realizovati različiti stepeni participacije učenika u školskom životu: informisanje, izražavanje sopstvenog mišljenja, učešće u donošenju odluka, samostalno donošenje odluka, doprinos razvoju i izboru vannastavnih aktivnosti kao i samostalno pokretanje akcija i upravljanje planiranim aktivnostima na nivou škole.

Učešćem u radu učeničkog parlamenta našim učenicima se pruža prilika, da uz podršku i pomoć, razviju neke vrline (samopoštovanje, odgovornost, saradnja, tolerancija, uvažavanje različitosti, inicijativnost, samostalnost, kritičnost), da steknu veštine (izražavanje mišljenja, diskusija, odlučivanje, poštovanje procedura) kao i da razumeju funkcionisanje demokratskog društva od nivoa njihove škole.


Zadaci učeničkog parlamenta su:

 • podsticanje demokratizacije odnosa u školi i razvijanje demokratske procedure

 • stvaranje uslova za participaciju učenika u radu škole – aktivno učešće učenika u obrazovno-vaspitnim aktivnostima škole

 • razvijanje kritičkog odnosa prema društvenim fenomenima

 • usmeravanje učenika ka pravim društvenim i civilizacijskim vrednostima

 • razvijanje kulture dijaloga

 • podsticanje tolerancije

 • razvijanje svesti o pravima i odgovornostima učenika

 • razvijanje saradnje sa organima škole


p5260013.jpgp5260008.jpgp5220002.jpg


 

Top

© 2010 ŠOSO Vuk Karadžić Sombor.

joomfile.com
Joomla inotur picma