Predškolsko obrazovanje

Aktivnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja realizuju se u skladu sa Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, Službeni glasnik RS br 18/2010, 113/2017- dr.zakon 95/2018-dr.zakon i 10/2019.

Za realizaciju i organizaciju rada u ustanovi obezbeđen je odgovarajući kadar, čija je stručna sprema u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

Ustanova obavlja svoju delatnost tokom godine po kalendaru rada koji je usklađen sa školskim kalendarom.

Radna godina počinje  01. septembra 2021. i završava se 31. avgusta 2022. Školska godina za pripremni predškolski program počinje 01. septembra 2021. i završava se  21 .juna 2021. (po školskom kalendaru).

  • Prvo polugodište počinje 01.septembra 2020., a završava se 23 decembra 2020.
  • Drugo polugodište počinje 17. januara 2021., a završava se218. juna 2021.

U toku školske godine, deca imaju zimski i proletnji raspust. 

Predškolsko odeljenje postoji u našoj ustanovi od školske 2011./2012.god.

Našim radom obuhvatamo decu sa različitim smetnjama u razvoju.

Vaspitno-obrazovni rad u odeljenju ostvaruje se prema A modelu (otvoreni sistem vaspitanja i akciono razvijanje programa zavisno od interesovanja dece i njihovih individualnih sposobnosti i potreba) uz poštovanje načela

Opštih osnova predškolskog programa, u skladu sa Zakonom i statutom škole, u poludnevnom trajanju, prilagođenom razvojnim, vaspitno-obrazovnim i socio-kulturnim potrebama dece.

Predškolskim programom u našoj ustanovi obezbeđen je svakom detetu prilagođen pristup rada. Uz uvažavanje sposobnosti i individualnih potreba, za svako dete načinjen je pedagoški profil, individualizacija ili IVOP.

Predškolska grupa ima za cilj podsticanje optimalnog razvoja i aktivnog uključivanja deteta u vaspitno-obrazovni rad, kao i prilagođavanje vaspitno-obrazovnog rada posebnim potrebama dece.

Prilikom ostvarivanja ciljeva vaspitanja i nege dece, polazi se od spontanih izraza deteta i poštuje njegova osobenost u otkrivanju sveta oko sebe.

Rad u predškolskoj grupi podrazumeva kombinaciju edukativnih aktivnosti i praktičnog rada sa decom , stalno praćenje napretka deteta. Ostvariva se kroz:

  • usmerene aktivnosti (senzorno-perceptivne, motoričke, saznajne, komunikativno-govorne, muzičko-ritmičke, likovno-stvaralačke, ekološke )
  • slobodne aktivnosti i igru,
  • rekreativne aktivnosti.

U vaspitnoj grupi deca imaju organizovanu dodatnu vaspitno-obrazovnu podršku u obliku individualnih i grupnih psihomotornih, logopedskih vežbi,senzorne vežbe i preventivno-korektivnih aktivnosti koje vode diplomirani defektolozi.

Zdravstvenu negu i podršku deci pruža medicinska sestra uz uvažavanje osnovnih principa i ciljeva vaspitanja i obrazovanja.

Veliki značaj u našem radu dajemo saradnji sa roditeljima i porodicom dece putem savetodavnog rada, svakodnevnih susreta, organizovanjem različitih edukativnih radionica i prezentacija. Deca su uključena u ritmičko-dramsku sekciju, učestvuju u svim kulturnim i javnim dešavanjima naše ustanove kao i izletima i ekskurzijama.