Savetovalište za rani razvoj deteta

CILJEVI SAVETOVALIŠTA

Osnovni cilj Savetovališta jeste da primenom odgovarajućih procedura obezbedi rano otkrivanje poremećaja i smetnji kod dece, kako bi se pravovremeno omogućilo uključivanje dece u ranu intervenciju kroz program stimulacije razvoja.

KORISNICI

Savetovalište besplatno pruža savetodavne i terapijske usluge za svu decu sa teritorije grada Sombora, uzrasta od rođenja do navršenih šest godina života, koja usled psihomotornih smetnji imaju usporen ili neujednačen razvoj pojedinih sposobnosti, a na osnovu preporuke Razvojnog savetovališta Doma zdravlja.

 

USLUGE

Usluge Savetovališta za rani razvoj deteta pružaju se u Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ Sombor i obuhvataju:

 • savetodavni rad sa decom i roditeljima,
 • auditorni trening,
 • stimulaciju vizuelnih funkcija,
 • stimulaciju taktilno-kinestetičkih funkcija,
 • senzornu integraciju,
 • reedukaciju psihomotorike,
 • stimulaciju motoričkih funkcija,
 • stimulaciju kognitivnih sposobnosti,
 • stimulaciju verbalne komunikacije,
 • stimulaciju neverbalne komunikacije,
 • razvoj socijalnih veština i dr.

 

Savetovalište sprovodi i:

 • procenu razvojnog statusa dece
 • procenu govorno – jezičkog statusa dece
 • procenu kognitivnog statusa dece
 • procenu motornog statusa dece
 • procenu socio – emocionalnog statusa dece
 • savetovanje o dodatnim specijalizovanim pregledima
 • izrada individualnog plana stimulacije razvoja dece
 • razvijanje interdisciplinarne saradnje sa drugim stručnjacima koji su uključeni u život i rad deteta

ORGANIZACIJA


Radno vreme Savetovališta

Savetovalište za rani razvoj radi čitave godine radnim danima tokom radnog vremena škole.


Procedura prijema

Nakon upućivanja deteta od strane pedijatra ili psihologa Razvojnog savetovališta Doma zdravlja, roditelj kontaktira koordinatora savetovališta koji vrši dalju organizaciju rada defektologa.

USLOVI ZA RAD

Prostorni uslovi i opšta opremljenost

Rad Savetovališta se obavlja u objektu škole u ulici Apatinski put 29. U njemu se nalaze: senzorna soba, kabinet za izvođenje logopedskih vežbi (logoped), kabinet za izvođenje psihomotornih vežbi (reedukator psihomotorike), kabinet za izvođenje korektivno preventivnih vežbi i igara (somatoped), Montesori kabinet, multimedijalni kabinet, senzorna bašta, pristupne rampe, prilagođeni toaleti…

Ljudski resursi

Savetovalištu stoje na raspolaganju defektolozi različitih (svih) usmerenja, a koji su zaposleni u školi: oligofrenolog, logoped, surdolog, tiflolog, somatoped i specijalni pedagog