Tim za zaštitu dece i učenika od nasilja

Tim za zaštitu od  diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 
Nasilje je svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje za posledicu ima stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva osobe. 
 
Vrste nasilja:
 
1. Emocionalno/psihičko nasilje – ugrožavanje psihičkog i emocionalnog zdravlja 
2. Fizičko nasilje – stvarno ili potencijalno telesno povređivanje 
3. Elektronsko nasilje – zloupotreba informacionih tehnologija 
4. Seksualno nasilje – uključivanje u neželjenu seksualnu aktivnost 
5. Socijalno nasilje – isključivanje iz grupe
 
Škola svake godine formira Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i na taj način obezbeđuje kontinuitet u planiranju, realizaciji i vrednovanju aktivnosti na prevenciji nasilja. Tim planira, organizuje i upravlja preventivnim aktivnostima u saradnji sa zaposlenima u ustanovi, roditeljima/drugim zakonskim zastupnicima, decom/učenicima i lokalnom zajednicom. Dobro osmišljene i sveobuhvatne preventivne aktivnosti, zasnovane na principu uključenosti svih, smanjuju potrebu za interventnim aktivnostima. 
 
 
PREVENCIJA
 
– Upoznavanje sa pravnom regulativom; 
– Usklađivanje postojećih podzakonskih akata ustanove; 
-Izrada Programa za zaštitu od nasilja (preventivne i interventne aktivnosti); 
– Definisanje uloga i odgovornosti u primeni procedura i postupaka; 
– Razvijanje i negovanje bogatstva različitosti i kulture ponašanja u okviru vaspitno-obrazovnih aktivnosti; 
– Organizovanje obuka za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje konflikata; 
– Organizovanje tribina, izložbi i tsl. o bezbednosti i zaštiti od nasilja; 
– Definisanje pravila ponašanja i posledica kršenja pravila; 
– Razvijanje veština efikasnog reagovanja u situacijama nasilja; 
– Umrežavanje svih ključnih nosilaca prevencije nasilja (Savet roditelja, Školski odbor, Učenički parlament, Nastavničko veće).
 
INTERVENCIJA
 
– Usklađena i dosledna primena utvrđenih postupaka i procedura u situacijama nasilja; 
– Saradnja sa relevantnim službama; 
– Kontinuirano evidentiranje slučajeva nasilja; 
– Praćenje i vrednovanje vrsta i učestalosti nasilja putem istraživanja, zapažanja i provere; 
– Podrška onima koja trpe nasilje; 
– Rad sa učenicima koji vrše nasilje; 
– Osnaživanje učenika koji su posmatrači nasilja za konstruktivno reagovanje; 
– Savetodavni rad sa roditeljima/hraniteljima učenika.