Saveti defektologa

Uticaj televizije na razvoj govora kod dece

Uticaj televizije na razvoj govora kod dece Da li je dete adekvatno podstaknuto za razvoj govora, jezika i komunikacije zavisiće od toga koliko i na koji način je roditelj ili staratelj prisutan i kako reaguje na različite faze razvoja govora kod dece. Za bebe je neophodno da komuniciraju sa odraslima.

Opširnije »

Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju

Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju Asistivna (prilagođena) tehnologija obuhvata različita pomagala koje deca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom koriste da bi obavile zadatke koje inače ne bi mogle da obave. Ove osobe u Srbiji iz sistema socijalne zaštite dobijaju opremu koja često nije dovoljna da bi im

Opširnije »

Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama

Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama ima za cilj postizanje optimalnog nivoa fizičkog, mentalnog i društvenog funkcionisanja. Obuhvata profesionalnu orijentaciju, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje. Pravilno sprovedena profesionalna orijentacija rezultiraće adekvatnim odabirom zanimanja te uspešnim obavljanjem poslova u odabranoj struci. U ovom procesu je važna uloga defektologa koji koordiniše timom za profesionalnu orijentaciju. Program profesionalnog

Opširnije »

Savetovalište za rani razvoj deteta

Savetovalište za rani razvoj deteta Iako Zakon to ne prepoznaje, u praksi je naučno a u životu iskustveno dokazano da je rana stimulacija deteta i to u prvih 6 godina života od krucijalnog značaja za razvoj svih oblasti funksionisanja jedne ličnosti. Motorna, intelektualna, jezička, i emocionalna sfera funcionisanja se razvijaju

Opširnije »

Ispunjavanje dečijih želja, DA ili NE?

Ispunjavanje dečijih želja, DA ili NE? Razvoj dečjeg govora je veoma složen i osetljiv proces i moguć je kroz komunikaciju u uslovima ljudskog okruženja . Zato porodica ima najveću ulogu u procesu dečjeg razvoja, jer se u porodici prirodno podrazumeva i razvoj govora. Svako dete je jedinstveno i ima svoj

Opširnije »

Ko su deca sa senzornim poremećajima?

Ko su deca sa senzornim poremećajima? Istraživanja pokazuju da na svetu 5 do 15 procenata dece pati od senzornih poremećaja. Prema toj statistici u školi od 500 dece ima 25 učenika koji imaju neki od senzornih pormećaja. Vaspitači i učitelji nisu edukovani da prepoznaju dete sa ovim poremećajima, pa je

Opširnije »

Kako prepoznati znake autizma

Kako prepoznati znake autizma Autizam je poremećaj koji se očituje u  ranom detinjstvu i remeti mnoge aspekte razvoja,onemogućavajući detetu da uspostavi socijalne odnose i komunikaciju na uobičajen način.Vidljivi znaci autizma najčešće se uočavaju kod dece između dve i tri godine starosti. Najčešći alarmni signal je nesposobnost uspostavljanja odnosa sa drugima.Kod

Opširnije »

Koliko imamo čula?

Koliko imamo čula? Na pitanje koliko čula imamo, većina nas će odgovoriti pet. Ustvari naučnici smatraju da imamo preko 12 čula. Pored čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa postoje dva čulna sistema koja su važnija za našu svest o sebi. Ona se prva razvijaju, još u majčinoj utrobi. To

Opširnije »

Nepoželjni oblici ponašanja kod predškolaca

Nepoželjni oblici ponašanja kod predškolaca Razvoj dečjeg govora je veoma složen i osetljiv proces i moguć je kroz komunikaciju u uslovima ljudskog okruženja . Zato porodica ima najveću ulogu u procesu dečjeg razvoja, jer se u porodici prirodno podrazumeva i razvoj govora. Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni

Opširnije »

Nestašno nije isto što i problematično dete

Nestašno nije isto što i problematično dete Neretko se dešava da nestašluci dece koje roditelji/staratelji i okolina ne primećuju, zanemaruju ili čak i odobravaju (svesno ili nesvesno) kasnije postaju ozbiljni problemi sa kojima se nije lako suočiti i izboriti.        Svi smo bili deca i u određenom periodu razvoja

Opširnije »

Procena razumevanja gramatike

Procena razumevanja gramatike Uočavanjem da dete kasni u razvoju govora ili da ima teškoće u verbalnom izražavanju, stvara se potreba za detaljnom procenom njegovog opšteg psihičkog razvoja i receptivnih funkcija govora (razumevanje). Procenom razumevanja gramatike u mogućnosti smo da utvrdimo razumevanje verbalnih iskaza i eventualne smetnje u usvajanju pojedinih gramatičkih

Opširnije »

Status odraslih osoba sa smetnjama u razvoju

Status odraslih osoba sa smetnjama u razvoju Roditelji dece sa posebnim potrebama se često nakon završetka obrazovanja svoje dece suočavaju sa sledećim izazovima: kako omogućiti detetuda kvalitetno koristi vreme; kako mu omogućiti druženje sa vršnjacima i tokom radnih dana i ko će brinuti o detetu dok sam ja na poslu?

Opširnije »

Spremnost deteta za polazak u školu

Spremnost deteta za polazak u školu Nekoliko osnovnih pokazatelja roditeljima šta bi bilo dobro da dete pred polazak u školu zna ili može. Govor i jezik: pravilno izgovara sve glasove; pravilno se gramatički izražava; zna verbalno da definiše osnovne pojmove, pritom daje odgovore koji bliže određuju taj pojam; zna da verbalno iskaže po čemu su

Opširnije »

Svest o sopstvenoj slepoći

Svest o sopstvenoj slepoći Prvih nekoliko godina, deca sa oštećenjem vida smatraju da svi doživljavaju svet onako kako to i oni čine. Misle da i drugi ljudi rukama posmatraju stvari i nisu svesna da oni koji ih okružuju na drugačiji način spoznaju svet i uče o njemu. Kako odrastaju, polako

Opširnije »

Deca digitalnog doba – SUPERKLINCI?

Deca digitalnog doba – SUPERKLINCI? Sve više je roditelja koji primenom stalne stimulacije, kompjuterskih razvojnih igrica, kupovinom najrazličitijih edukativnih igračaka, pokušavaju da od svojeg klinca naprave izuzetno „pametno“ dete – zrelije u odnosu na svoje vršnjake. Ustanovljeno je da možete, ukoliko se stvarno potrudite, da naučite dvogodišnje dete da prepoznaje

Opširnije »

Tretman sluha, govora i jezika

Tretman sluha, govora i jezika Kada roditelji porede jezičke veštine (govor, jezik i slušanje) svoje dece sa jezičkim veštinama njihovih vršnjaka,oni uviđaju čak i suptilne razlike. Važno je da se tada ne zaustave na pretpostavkama i da omoguće odgovarajućem stručnjaku da proceni da li će dete samostalno prevazići neki jezički

Opširnije »

Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju

Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju predstavlja vid obrazovanja kod kuće u skladu sa izrađenim individualno obrazovnim planom podrške.Organizuje se u okviru Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom “Vuk Karadžić” Sombor,za učenike koji zbog svog invaliditeta ili težeg zdravstvenog stanja

Opširnije »

Dislalija

Dislalija Dislalija je poremećaj artikulacije koji se ogleda u nepravilnosti ili nemogućnosti izgovora pojedinih glasova. Ispoljava se kao: Distorzija-kada je odrećeni glas oštećen i u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora glasa. Supstitucija-kada dete zamenjuje nerazvijen glas sa već postojećim glasom.Omisija-kada dete ne izgovara pojedine glasove a njihov

Opširnije »

Kada se treba najranije obratiti logopedu?

Kad se treba najranije obratiti logopedu? Razvoj dečjeg govora je veoma složen i osetljiv proces i moguć je kroz komunikaciju u uslovima ljudskog okruženja . Zato porodica ima najveću ulogu u procesu dečjeg razvoja, jer se u porodici prirodno podrazumeva i razvoj govora. Svako dete je jedinstveno i ima svoj

Opširnije »

Koliko se Vaše dete “stvarno” igra?

Koliko se Vaše dete “stvarno” igra? Nedavno sam na jednom forumu pročitala izjavu majke koja je zabrinuta jer smatra da je zakasnila zato što njeno dete od 9 meseci još nije upisala u školicu stranog jezika?!. U današnje vreme je sve prisutnije praćenje „trendova“ pa se čak deci od dve,

Opširnije »

Mucanje kod dece

Mucanje kod dece Mucanje je poremećaj ritma i tempa govora i može da se javi još u ranom uzrastu, kako kod dece koja kasne u govorno – jezičkom razvoju, tako i kod one čije je govorno-jezičko funkcionisanje iznad hronološkog uzrasta. Fiziološko mucanje se ispoljava kroz ponavljanje početnih glasova, slogova ili

Opširnije »

Kad roditelj posumnja…

Kad roditelj posumnja… Rođenje, te sam proces odgajanja deteta svakako predstavlja veliku nepoznatu avanturu za koju roditelji ma koliko bili spremni nikada to nisu u potpunosti. Roditelji treba da su svesni da je svako dete jedinstveno te „dijagnoze“ ukoliko se dete usporenije razvija ne treba tražiti na internetu. Očekivano je

Opširnije »

Šta podrazumeva dodatna podrška?

Šta podrazumeva dodatna podrška? Od 2009. godine, u našoj zemlj, je započet proces inkluzivnog obrazovanja.Učenici sa posebnim potrebama upisuju se u masovne škole. Kako u pomenutim školama nema zaposlenih defektologa ,čija podrška je ovoj deci preko potrebna, osmišljen je sistem dodatne podrške. Dodatna podrška podrazumeva skup stručnih poslova defektologa, različitih specijalnosti, kojima

Opširnije »

Kad se treba najranije obratiti logopedu?

Kad se treba najranije obratiti logopedu? Razvoj dečjeg govora je veoma složen i osetljiv proces i moguć je kroz komunikaciju u uslovima ljudskog okruženja . Zato porodica ima najveću ulogu u procesu dečjeg razvoja, jer se u porodici prirodno podrazumeva i razvoj govora. Svako dete je jedinstveno i ima svoj

Opširnije »