Individualna nastava/tretman

Individualna nastava/tretman je oblik rehabilitacionog procesa dece sa smetnjama u razvoju u sistemu obrazovanja.
 
Koji je cilj Individualne nastave/tretmana?
Cilj individualne nastave/tretmana  je da se otklone faktori koji mogu dovesti do smetnji i poremećaja u razvoju učenika; detekcija i dijagnostika razvojnih poremećaja; otklanjanje i korekcija razvojnih poremećaja; razvijanje kompezatornih sposobnosti kod učenika radi njihove bolje socijalizacije i integracije u procesu obrazovanja i ostvarivanja nastavnog plana i programa.
 
Ko realizuje Individualnu nastavu/tretman?
 
 
U kojim segmentima škole se realizuje Individualna nastava/tretman?
• savetovalište za rani razvoj deteta
• predškolsko
• osnovna škola
• srednja škola
 
Individualna nastava/tretman se realizuje i van matične škole kao vid podrške deci sa smetnjama u razvoju uključenim u masovne škole u procesu inkluzije.
 
Područje rada Individualne nastave/tretmana?
poremećaji verbalne komunikacije
poremećaji psihomotorike
poremećaji senzorne integracije
poremećaji motoričkih sposobnosti
poremećaji vida (slepoća i slabovidost)
i ostale vrste ometenosti učenika