Timovi

 • Tim za izradu i realizaciju Godišnjeg plana rada škole
 • Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja
 • Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove
 • Tim za samovrednovanje
 • Tim za profesionalni razvoj
 • Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva
 • Stručni tim za inkluzivno obrazovanje
 • Tim za zaštitu životne sredine i Eko odbor
 • Tim za saradnju sa porodicom
 • Tim za zdravstvenpo vaspitanje
 • Tim za zdravstvenu zaštitu
 • Tim za projektne aktivnosti
 • Tim za marketing škole