Učenički Parlament

U poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi, organizovan je i aktivno deluje naš Učenički parlament. Njegova uloga je davanje mišljenja i predloga stručnim organima škole, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru, o pravilima ponašanja u školi, bezbednosti, vannastavnim aktivnostima, organizaciji manifestacija, odnosu i saradnji učenika i zaposlenih. Kroz rad u parlamentu, realizuje se veća participacija učenika u školskom životu. Članovi parlamenta se informišu o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje. Parlament se bira svake školske godine i ima svog predsednika. Njegovim radom rukovodi mentor, koji mišljenje i zaključke parlamenta daje organima škole na razmatranje.
Aktivnim učešćem u radu parlamenta, našim učenicima se pruža prilika da uz podršku i pomoć mentora, razvijaju neke vrline kao što su: samopoštovanje, odgovornost, tolerancija, uvažavanje različitosti, inicijativnost, kritičnost, ali i da stiču određene veštine kao što su: izražavanje sopstvenog mišljenja, diskusija, poštovanje procedura, demokratsko odlučivanje i tsl. Nastojimo da kod učenika razvijamo opšte i  međupredmetne kompetencije koje su važne za njihovu adekvatnu pripremu za aktivnu participaciju u društvu: komunikacija, rešavanje problema, saradnja, odgovorno učešće u demokratskom društvu, odgovoran odnos prema okolini, estetička kompetencija, preduzimljivost. Kroz angažman naših parlamentaraca u Učeničkoj zadruzi, nastojimo da kod njih razvijamo i preduzetnički duh.
Naš parlament povremeno sarađuje sa učeničkim parlamentima drugih škola u  Somboru, kroz organizovanje humanitarnih akcija, realizaciju projektnih aktivnosti ili zajedničkih druženja u okviru obeležavanja značajnih datuma.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.