Dom učenika naše škole omogućava učenicima osnovne i srednje škole sa razvojnim smetnjama i teškoćama, da nesmetano i pod prilagođenim uslovima i uticajima prate nastavu, učestvuju u vannastavnim aktivnostima i svim drugim organizovanim oblicima rada pri školi. Rad je permanentan, odvija se u tri smene sedam dana u nedelji tokom nastavne godine a realizuju ga pet vaspitača – defektologa. Osnovna delatnost doma, pored smeštaja i ishrane, je vaspitanje, obrazovanje, rehabilitacija, resocijalizacija i osposobljavanje dece, omladine i odraslih sa teškoćama, višestrukim smetnjama i invaliditetom. Dom može da primi 28 vaspitanika, u posebnim uslovima 35.

Vaspitanjem se ostvaruje priprema za život, osposobljavanje za primenu stečenog znanja i umenja i stvaralačko korišćenje slobodnog vremena, razvijanje svesti o potrebi čuvanja zdravlja i zaštite prirodne i radne sredine, razvoj humanosti, drugih etičkih svojstava ličnosti, kao i vaspitanje za humane i kulturne odnose među ljudima, bez obzira na pol, rasu, veru, nacionalnost i lično uverenje, te negovanje i razvijanje potreba za kulturom i očuvanjem kulturnog nasleđa.

U okviru svog boravka u domu deca su obuhvaćena obaveznim vidovima zdravstvene i socijalne zaštite. Medicinska sestra vodi medicinsku evidenciju vaspitanika, učestvuje u radu Tima za zdravstvenu zaštitu učenika i sa ostalim školskim timovima koji su u neposrednoj vezi sa zdravstvenom zaštitom, sarađuje sa školskim dispanzerom (pedijatar i stomatolog), kao i specijalističkim službama Zdravstvenog centra u Somboru, Kliničkim centrom Vojvodine…

Socijalno zaštitna funkcija doma ogleda se u obezbeđivanju elementarnih socijalnih uslova za vaspitanike koji imaju otežane uslove života i rada za vreme školovanja. 

Jedan od ciljeva u radu sa decom sa teškoćama u razvoju jeste njihova socijalizacija, odnosno, integracija u društvenu sredinu. To podrazumeva pojačan i permanentan rad u domenu socijalne zaštite. Planirane aktivnosti u oblasti socijalne zaštite podrazumevaju saradnju sa Timom za saradnju sa porodicom, Timom za zdravstvenu zaštitu i ostalim školskim timovima koji su u neposrednoj vezi sa socijalnom zaštitom, Centrima za socijalni rad, referentnim institucijama i drugim ustanovama socijalne zaštite koje participiraju u oblasti ostvarivanja prava regulisanih zakonom.

Jedan dan u domu

Postoje pravila propisana Kućnim redom u skladu sa kojima funkcioniše celodnevni život u domu. Raspored dnevnih aktivnosti, pre svega prati prirodan tok koji omogućava nesmetan rad i zadovoljenje potreba vaspitanika. Pri određivanju ritma života poštuju se dnevni periodi i potrebe.

 • ustajanje i jutarnje aktivnosti (obavljanje lične higijene i spremanje sobe);
 • doručak i pripreme za odlazak u školu;
 • vreme predviđeno za učenje i izradu domaćih zadataka;
 • radno angažovanje (spremanje prostorija u kojima borave deca/vaspitanici);
 • organizacija slobodnih aktivnosti (rad po sekcijama ili angažovanje po izboru dece – igre );
 • vreme predviđeno za odmor;
 • vreme predviđeno za ručak;
 • individualni rad;
 • vaspitno-korektivni rad;
 • sastanak domske zajednice;
 • vreme predviđeno za večeru;
 • pripreme za povečerje;
 • povečerje.

Moje vreme za učenje

Vaspitači će ti pomoći pri izradi domaćih zadataka. Pokazaće ti kako da učiš i kako da primeniš stečeno znanje. Vreme predviđeno za organizovano učenje realizujemo kroz individualni rad, rad u malim grupama i rad sa svim vaspitanicima. Razgovaraćemo o važnim temama koje će ti pomoći da proširiš svoja iskustva kroz radioničarski rad, a tiču se: negovanja drugarstva i različitosti, poštovanja i tolerancije, konstruktivnog rešavanja sukoba, prevencija raznih  bolesti, očuvanja životne sredine i td.

Prostor u kome učimo je dnevni boravak koji je opremljen: Montesori materijalom, mini bibliotekom, muzičkom linijom, TV-om. U edukativne svrhe možeš koristiti medijateku i biblioteku škole. U okviru Doma postoji i igraonica za mlađe vaspitanike koja je opremljena računarima.

Moje slobodno vreme

Slobodno vreme je jednako važan deo dana koji možeš ispuniti raznovrsnim aktivnostima, koje se ostvaruju kroz:

 • rekreativne igre;
 • sportske sekcije;
 • stvaralače igre;
 • pokretne igre;
 • didaktičke igre;
 • sekcije domaćinstva;
 • likovne, dramske i literarne sekcije;
 • ekskurzije i izlete;
 • psihološke, edukativne i kreativne  radionice za podsticanje dečijeg razvoja;
 • pripreme priredbi i proslave rođendana;
 • posete pozorištu, muzeju, galerijama, bazenu i dr.
 • posete kulturnim i javnim institucijama, drugim školama, udruženjima i ustanovama.
 • za zainteresovane organizuju se i treninzi džudoa.

Ove aktivnosti će ti omogućiti da se kreativno izraziš, upoznaš nove prijatelje, naučiš da poštuješ i prihvataš druge,uvažavaš različitosti, ovladaš novim veštinama, pravilima “fer- plej” igre i da se svestrano razvijaš.

Ono na šta smo mi veoma ponosni je odnos između vaspitača i vaspitanika pun razumevanja, uvažavanja i poštovanja što omogućava toplu i prijatnu atmosferu za rad. Nadamo se da ćeš i ti, kao budući učenik naše škole, postati deo te atmosfete.

Šta mi je potrebno  za prijem u dom?

Prijem dece u dom obavlja se na početku školske godine, mada im je omogućeno da se upišu i tokom cele godine. To je obično slučaj kod prelaska dece iz redovnih škola u našu školu, zbog promene mesta boravka, kao i niza drugih individualnih razloga. Prijem vaspitanika se vrši na osnovu odgovarajuće  dokumantacije

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Zdravstvena dokumentacija deteta;
 • Overena zdravstvana knjižica;
 • Potvrda zdravstvene ustanove o obavljenom lekarskom pregledu /smeštaj u kolektiv/;
 • Rešenje Interresorne komisije;
 • Adresa i kontakt telefon roditelja/staratelja;
 • Adresa i kontakt telefon nadležog Centra za socijalni rad.

Adresa i kontakti:

Škola za osnovno

i srednje obrazovanje

sa domom “Vuk Karadžić”          

Radoja Domanovića 98

25000 Sombor

broj tel. vaspitne službe: 025/459-080