Dils

Projektni ciklus:

Podizanje kapaciteta škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju u RS“

Nosilac projekta:

Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom “Vuk Karadžić”

Sombor, 2011. godina

Naziv projekta:

“DELO“ DEFEKTOLOŠKA  LOGISTIKA

Ukupno trajanje projekta:

10 meseci

oktobar 2011.godine – jul 2012.godine

Cilj projekta:

Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja, vaspitanja  i stručne podrške deci i učenicima sa složenim smetnjama u razvoju.

Partneri i Korisnici projekta:

Partner – Školska uprava Sombor

Direktni korisnici projektnih

aktivnosti:

— Učenici sa smetnjama u razvoju  i invaliditetom,  učenici sa teškoćama u učenju, učenici iz socijalno ekonomski nestimulativne sredine;

— Deca koja nisu obuhvaćena obrazovnim sistemom;

— Roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;

— Nastavnici

Očekivani rezultati:

— Unapređene profesionalne kompetencije zaposlenih u školama za rad sa učenicima sa složenim smetnjama u razvoju.

— Uspostavljeno partnerstvo sa institucijama na lokalnom nivou u cilju uključivanja dece sa smetnjama koja su bila van sistema obrazovanja

— Uspostavljeni mehanizmi saradnje specijalne škole i ostalih obrazovnih ustanova radi podizanja kvaliteta obrazovanja dece/učenika sa smetnjama u razvoju.

— Unapređeni kapaciteti u školama za korišćenje asistivne tehnologije kao oblika podrške u procesu obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju

Aktivnosti:

— Obnavljanje i dopunjavanje postojećih protokola, kao i potpisivanje novoostvarenih protokola o saradnji sa osnovnim školama, sačinjavanje  akcionih planova

OŠ „ Avram Mrazović „ Sombor

OŠ „ Nikola Vukičević „ Sombor

OŠ „ Bratstvo – jedinstvo“Sombor

OŠ „ Ivo Lola Ribar „ Sombor

Osnovna i srednja muzička škola “ Petar Konjović“ Sombor,

kao i organizovanje sastanaka sa njima

— Uključivanje defektologa – specijalnih edukatora rehabilitatora u redovne (saradničke) škole, kroz podršku učenicima, nastavnicima, roditeljima.

— Uključivanje  nastavnika iz saradničkih škola u pripremu i realizaciju nastavnih aktivnosti u našoj školi.

— Organizovanje  i realizacija vannastavnih aktivnosti sa školama saradnicama.

Indikatori rezultata:

— Obnovljeni i dopunjeni Protokoli o saradnji sa  5 škola, unapređena saradnja, sačinjeni akcioni planovi

— Održani zajednički sastanci sa školama saradnicama, osmišljeni progrmi saradnje i podrške

— za učenike  sa smetnjama u razvoju u saradničkim  školama, izrađen IOP, pri izradi učestvovali defektolozi

— učenici  sa smetnjama u razvoju , iz saradničkih škola, dobijaju individualnu podršku defektologa

— nastavnici iz redovnih škola u saradnji sa nastavnicima iz naše škole učestvovali u osmišljavanju i realizaciji uglednih časova u našoj školi

— Realizovane vannastavne aktivnosti sa saradničkim školama

(likovne radionice, dramske radionice,  sportska susreta, formiran mešoviti inkluzivni hor)

— Više učenika uključeno u vannastavne aktivnosti iz oba tipa škola

Opis aktivnosti:

  • Obnavljanje i dopunjavanje postojećih protokola , kao i potpisivanje novoostvarenih protokola o saradnji (prvi projektni mesec –oktobar)
  • Pružanjedefektološke podrške za  učenike sa smetnjama u razvoju u saradničkim školama ( od drugog do devetog projektnog meseca ,  novembar – jun)
  • Realizacija predviđenih zajedničkih vannastavnih aktivnosti (od prvogdo devetog projektnog meseca , oktobar – jun)
  • Učešće na  tribini „Inkluzivno obrazovanje – šansa za sve„ (drugi projektni mesec –novembar)
  • Organizovanje obuke za  nastavnikei učenike   iz saradničkih   škola za praktičnu primenu AT i opreme kao inovacije u nastavi ( od trećeg do šestog projektnog meseca) decembar – mart
  • Uključivanje  nastavnika iz saradničkih škola u pripremu i realizaciju uglednih časova (treći, peti, šesti i sedmi projektni mesec )decembar, februar,mart,april
  • Učešće na stručnom predavanju na temu -„Senzorna integracija, autizam i pervazivni poremećaji“ (šesti projektni mesec- mart)
  • Učešće na tribini ,, Posredovanje u ostvarivanju prava izoblasti obrazovanja, socijalne i  zdravstvene zaštite“. ( šesti projektni mesec) mart
  • Učešće na tribini „Interresorna komisija i njena uloga u inkluzivnom procesu“. ( sedmi projektni mesec)april
  • Učešće na stručnom predavanju na temu „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“ (deveti projektni mesec –jun)

Obnavljanje i dopunjavanje postojećih protokola, kao i potpisivanje novoostvarenih protokola o saradnji sa osnovnim školama

Sačinjavanje akcionih planova kao i  organizovanje sastanaka. (Sastanci će se održavati jednom mesečno , kontinuirano tokom trajanja projekta, počevši od prvog projektnog meseca. Po 3 zaposlena nastavnika iz naše škole i 3 zaposlena nastavnika iz svake saradničke škole će činiti Tim koji će doneti akcioni plan i realizovati ga u kontinuitetu, počevši od drugog projektnog meseca.

Pružanje defektološke podrške učenicima sa smetnjama u razvoju u saradničkim školama

Podršku će pružati  defektolozi iz naše škole različitih specijalnosti . U partnerskim  školama, naši nastavnici  će biti angažovani pri izradi IOP-a za učenike, individualnom radu sa njima u zavisnosti od potreba učenika, savetodavnom radu sa roditeljima i nastavnicima i sanzibilizaciji vršnjaka. Podrška će se sprovoditi u kontinuitetu, počevši od drugog projektnog meseca.

Cilj ove aktivnosti je osnaživanje dece, roditelja, nastavnika kroz savetovanja, obučavanja, radionice, razmenu iskustava i ideja, a sa namerom podizanja kvaliteta obrazovanja dece/učenika sa smetnjama u razvoju.

Uključivanje nastavnika iz saradničkih škola u pripremu i realizaciju oglednih časova u našoj školi

Pripremu, organizovanje i realizaciju  zajedničkih, uglednih  časova koristeći znanja stečena kroz obuke, za primenu AT i opreme koju naša škola poseduje će realizovati po jedan  nastavnik iz naše škole i jedan  nastavnik iz saradničke škole  (ukupno 10 nastavnika) u  trećem, petom, šestom i sedmom  projektnom mesecu. Cilj ove aktivnosti jeste razmena znanja, iskustava, ideja i primena usvojenih veština korišćenja AT i opreme kao i indirektno edukovanje prisutnih nastavnika na uglednom času.

Realizacija predviđenih zajedničkih vannastavnih aktivnosti

Posebno formirani timovi za realizaciju vannastavnih aktivnosti iz naše i škola saradnica (po 2 nastavnika iz svake škole) će napraviti akcioni plan (prvog projektnog meseca) u kome će definisati vrstu, oblike i obim saradnje, a aktivnosti će se realizovati na javnim nastupima u školama i ustanovama kulture, na sportskim događajima, tematskim kreativnim radionicama i organizovanjem rekreativne nastave.

Kao posebnu aktivnost izdvajamo  planiranu saradnju sa Osnovnom i Srednjom muzičkom školom„Petar Konjović“ – Sombor koja će rezultovati  formiranjem mešovitog inkluzivnog hora, čiji će članovi biti deca i nastavnici obe škole. Aktivnosti će se sprovoditi u kontinuitetu, počevši od prvog projektnog meseca. Cilj ove aktivnosti jeste vršnjačka senzibilizacija, druženje, kreativno razmenjivanje znanja i umeća.

Organizovanje obuke za nastavnike i učenike iz saradničkih škola

Po 2 nastavnika i 7 učenika iz saradničkih škola će prisustvovati obuci koju će organizovati 2 nastavnika naše škole, u trajanju od jednog školskog časa, dvonedeljno, počevši od trećeg projektnog meseca pa do šestog projektnog meseca.  Ovom aktivnošću će se povećati broj nastavnika i učenika koji će steći znanje i veštine u oblasti  rukovanja i primene AT i opremom.

Unapređenje profesionalne kompetencije zaposlenih u školama za rad sa učenicima sa složenim smetnjama u razvoju kroz učešće na tribinama i stručnim predavanjima

Cilj ovih aktivnosti je podizanje  nivoa svesti i znanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama o potrebi stvaranja inkluzivne klime a u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja dece – učenika sa smetnjama u razvoju. Upoznavanje učesnika sa sistemom društvene brige, vaspitanja i obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju, kao i savremenim pristupima u rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju.

Stečena znanja, nakon tribina i stručnih  predavanja nastavnici će  primenjivati    u obrazovno vaspitnom radu.

Nastavnici će se aktivno uključiti  u inkluzivni proces.

Monitoring i evaluacija projekta

Monitoring će interno sprovoditi  koordinator, direktor škole Sonja Durut i Projektni tim koga čine Milka Baranov, Sofija Mandarić,  Eva Hekli Šarkezi, Jasmina Benčić, Marija Tolmač, Katarina Salkanović , nastavnici u školi nosiocu projekta , i član tima iz partnerske Školske uprave Ksenija Liščević. Ocenom postugnuća projektnih aktivnosti i poređenjem sa postavljenim indikatorima rezultata. Svaka odgovorna osoba će u odnosu na zaduženja, prikupljati podatke i pratiti dinamiku aktivnosti .

Evaluacija će se odvijati u skladu sa realizovanim programskim aktivnostima putem upitnika, skala procena, evaluacionih lista.

Nakon realizovanih aktivnosti, Tim za samoevaluaciju će dostaviti koordinatoru pisani izveštaj koji sadrži merljive rezultate.

Krajnja evaluacija ostvarenih rezulatata obaviće se na kraju ciklusa realizacije, procedurama kvantitativne i kvalitativne analize. Tim za samoevaluaciju,će izraditi posebne merne instrumente za učenike, roditelje, nastavnike, predstavnike organizacija i institucija, koji će proceniti efekte celokupnog projekta, posebnu pažnju posvećujući svakom pojedinačnom rezultatu.

Sredstva verifikacije suinstrumenti za monitoring.

— Protokoli

— Zapisnici sa sastanaka, akcioni planovi ,upitnici

— Spiskovi dece, kompjuterske baze

— Rešenja o upisu učenika u školu

— IOP-i za učenike , dosijei učenika

— Lista prisustva na tribinama ,  evoluacione liste prisutnih

— Spisak saradnika, partnera ,obrađeni evaluacioni listovi o korisnosti i zadovoljstvu projektnim aktivnostima

— Zapisnici sa sastanaka, programi saradnje i podrške

— Spiskovi nastavnika i defektologa koji su odgovorni za realizaciju IOP-a

— Dnevnici individualnog rada (Evidencije o vrsti i stepenu pružene podrške učenicima,nastavnicima , roditeljima)

— Pripreme za časove, foto i video zapisi,Devnici obrazovno vaspitnog rada

— Spiskovi dece , Dnevnici vannastavnih aktivnosti, foto – video zapisi , medijske objave

— Evaluacione liste

— Spisak nastavnika i dece iz saradničkih  škola koja koriste AT i opremu

— Spisak roditelja;učenika, nastavnika, obrađeni evaluacioni listovi o korisnosti i zadovoljstvu projektnim aktivnostima

Održivost projekta:

— Uspešna realizacija projekta će voditi ustanove( škola nosilac projekta i saradničke škole i sve relevantne institucije) u pravcu nastavka sprovođenja inkluzivne politike, a u cilju unapređivanja kvaliteta i dostupnosti obrazovanja, vaspitanja  i stručne podrške deci i učenicima sa složenim smetnjama u razvoju. Očekujemo da će uspešna realizacija ovog desetomesečnog projekta dovesti do isticanja potrebe izrade i implementacije razvojnih inkluzivnih planova, kako u školi nosiocu projekta, tako i u saradničkim školama i drugim relevantnim institucijama. Tako bi se ovaj saradnički proces nastavio, poslužio kao uspešan model saradnje i partnerstva kako na lokalnom nivou tako i na nivou Zapadnobačkog okruga.

— Aktivnosti zaposlenih u školi nosiocu projekta,  u školama saradnicama  bile bi definisane kroz četrdesetočasovnu radnu nedelju, i na taj način bile održive, svakako uz podršku Ministarstva prosvete i nauke. Saradnja sa institucijama bi se nastavila i  definisala kroz  naše i njihove programe rada. Saradnjom sa lokalnom samoupravom nastojali bi obezbediti finansijsku podršku za dalju nabavku AT i opreme i drugih neophodnih sredstava za uspešan nastavak projektnih aktivnosti.

Završetak projekta:

— Uspostavljeni mehanizmi saradnje naše  škole i partnerskih škola sa ciljem podizanja kvaliteta obrazovanja dece/učenika sa smetnjama u razvoju