Montesori kabinet

Naša Škola poseduje  Montesori kabinet u oba objekta škole.  U vaspitno-obrazovnom  radu  Montesori metod koriste nastavnici Osnovne škole i Dnevnog centra.U dosadašnjem radu Montesori metod je prepoznat kao dobar način senzomotorne stimulacije razvoja dece. Deca sa teškoćama u razvoju na konkretan način usvajaju sadržaje neophodne za razvoj celokupne ličnosti deteta.

Montesori metod senzomotorne itegracije razvoja dece

Školskim razvojnim planom ustanove planirano je unapređenje obrazovno-vaspitnog rada primenom pedagoškog metoda Marije Montesori od septembra školske 2011/2012.godine. Ovakav metod rada zahteva primenu specifičnih principa i specijalizovani didaktički materijal smešten u adekvatan prostor i dostupan svakom detetu.

Primenom Montesori metoda kod deteta se zadovoljava potreba za: redom, orijentacijom, istraživanjem, radom, aktivnošću, manipulacijom, mišljenjem, ponavljanjem, tačnošću i preciznošću, komunikacijom i samousavršavanjem. Nastavnik pokazuje detetu upotrebu materijala, a aktivnosti su usklađene interesovanju i uzrastu deteta.  Materijal je vidljiv i dostupan detetu, dete samo bira materijal kojim će da radi. Postoji samo jedan primerak materijala koji je poslagan od lakšeg ka težem. Materijal se uvek vraća u stanju u kojem je zatečen i na isto mesto.

Montesori didaktički materijal je grupisan u pet centara: centar za praktični život, senzorno-perceptivni centar, jezički centar, matematički centar i kosmički centar. U centru za praktičan život nalazi se didaktički materijal koji osposobljava dete da se samostalno brine za sebe, za svoju okolinu i za druge ljude. Na primer vežbe presipanja, vežbe na ramovima za otkopčavanje, zakopčavnje dugmadi, rajferšlusa i kaiša, vezanje čvora, mašne itd., vežbe pipetom, hvataljkama, vežbe čišćenja obuće, odeće i prostora i drugo. Senzorno-perceptivni centar podstiče razvoj čula kroz vežbe za razlikovanje prostornih dimenzija, razlikovanje boja, oblika, površina, težine, zvukova, temperature, ukusa i mirisa.U jezičkom centru detetu je ponuđen materijal koji ga podstiče na razgovor, utiče na bogaćenje rečnika kroz imenovanje i opisivanje, podstiče razvoj grafomotornih sposobnosti i omogućava upoznavanje slova pomoću više čula. Radom u matematičkom centru detetu je omogućeno da brojevne pojmove upoznaju konkretno i preko čula, te na taj način dođu do viših matematičkih apstrakcija. Pomoću materijala kosmičkog centra učenici savladavaju sadržaje iz oblasti prirodnih i društvenih nauka: biologije, geografije, istorije i drugih.