Dodatna podrška

Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju može da pruža dodatnu podršku u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u ravoju u vaspitnog grupi odnosno drugoj školi i porodici.


Dodatna podrška podrazumeva skup stručnih poslova defektologa kojima se podržava i unapređuje razvoj i učenje dece, učenika i odraslih sa smetnjama u ravoju, a koji stiču obrazovanje i vaspitanje u ustanovama koje nisu ustanove u kojoj je zaposlen defektolog.


Tim za pružanje dodatne podrške čini 30 defektologa i to:

  • 1 tiflolog

  • 3 somatopeda

  • 1 surdolog

  • 6 logopeda

  • 14 oligofrenologa

  • 5 specijalnih pedagoga

Dodatna podrška , u vidu defektološkog tretmana, se realizuje sa po dva časa nedeljno u matičnoj školi učenika ili predškolskoj ustanovi.Podrška se pruža u kućnim uslovima , ukoliko dete ime preporuku za kućnu nastavu.

Korisnici dodatne podrške su:

  • Deca u pripremnom predškolskom programu

  • Učenici i odrasli sa smetnjama u razvoju

  • Njihovi vaspitači, nastavnici i stručni saradnici.

Pravo na dodatnu podršku ostvaruju se na osnovu rešenja Interresorne komisije.Po dobijanju rešenja matična škola , ili predškolska ustanova u kojoj se učenik/dete obrazuje/vaspitava šalje zahtev (Obrazac broj 2) ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“.U skladu sa rešenjem IRK raspoređuju se defektolozi određenog profila za rad sa učenikom/detetom.

Za učenike koji nemaju IRK, a neophodna im je dodatna podrška defektologa obezbeđeni su im  tretmani različitih profila defektologa koji su angažovani u okviru Resursnog centra „DELO“. Rad defektologa u RC “DELO“ je isključivo volonterskog karaktera. Defektolozi angažovani u RC “DELO“ osim neposrednog rada sa učenicima (decom, odraslima)sprovode i savetodavni rad i defektološku dijagnostiku, ako za to postoji potreba.

Dodatna podrška evaluira se tokom godine na sastancima IOP timova, Stručnih timova za inkluzivno obrazovanje u saradnji sa Školskom upravom.