Dodatna podrška

 

Na osnovu člana 27. Stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja“Službeni glanik RS“broj 72/09 i 52/11 i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju objavljenog u “Službenom glasniku RS”, br. 55/2013 član 18. , škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju može da pruža dodatnu podršku u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u ravoju u vaspitnog grupi odnosno drugoj školi i porodici.


Dodatna podrška podrazumeva skup stručnih poslova defektologa kojima se podržava i unapređuje razvoj i učenje dece, učenika i odraslih sa smetnjama u ravoju, a koji stiču obrazovanje i vaspitanje u ustanovama koje nisu ustanove u kojoj je zaposlen defektolog.


Odmah po prijemu Stručnog uputstva Ministarstva prosvete naša ustanova prijavila je ljudske i materijalne resurse kojima škola raspolaže Školskoj upravi. Tim za pružanje dodatne podrške čini 30 defektologa i to:

 • 1 tiflolog

 • 3 somatopeda

 • 1 surdolog

 • 6 logopeda

 • 14 oligofrenologa

 • 5 specijalnih pedagoga

 

Dodatna podrška , u vidu defektološkog tretmana, se realizuje sa po dva časa nedeljno u matičnoj školi učenika ili predškolskoj ustanovi.Podrška se pruža u kućnim uslovima , ukoliko dete ime preporuku za kućnu nastavu.

 

Korisnici dodatne podrške su:

 • Deca u pripremnom predškolskom programu

 • Učenici i odrasli sa smetnjama u razvoju

 • Njihovi vaspitači, nastavnici i stručni saradnici.

Pravo na dodatnu podršku ostvaruju se na osnovu rešenja Interresorne komisije.Po dobijanju rešenja matična škola , ili predškolska ustanova u kojoj se učenik/dete obrazuje/vaspitava šalje zahtev (Obrazac broj 2) ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“.U skladu sa rešenjem IRK raspoređuju se defektolozi određenog profila za rad sa učenikom/detetom.

За ученике који немају решење ИРК, а неопходна им је додатна подршка дефектолога обезбеђени су третмани различитих профила дефектолога који су ангажовани у оквиру Resursnog centra „DELO“.Rad defektologa u RC“DELO“ je isključivo volonterskog karaktera .Defektolozi angažovani u RC“DELO“ osim neposrednog rada sa učenicima (decom, odraslima)sprovode i savetodavni rad i defektološku dijagnostiku, ako za to postoji potreba.

Dodatna podrška evaluira se tokom godine na sastancima IOP timova, Stručnih timova za inkluzivno obrazovanje u saradnji sa Školskom upravom.

 

TABELARTNI PRIKAZ OBUHVATA UČENIKA

OPŠTINA

GODINA

BROJ KORISNIKA

SOMBOR

2012/2013.

29

2013/2014.

48

2014/2015.

57

APATIN

2012/2013.

6

2013/2014.

14

2014/2015.

14

ОDžACI

2012/2013.

16

2013/2014.

19

2014/2015.

26

DODATNA PODRŠKA u Zapadnobačkom okrugu školska 2014/2015.

SOMBOR

Sombor

r.b.

ustanova

broj dece

broj defektologa

 1.  

OŠ “Ivo Lola Ribar“

7

4

 1.  

OŠ “Dositej Obradović“

5

6

 1.  

OŠ “Avram Mrazović“

7

7

 1.  

OŠ “Bratstvo i jedinstvo“

7

5

 1.  

PU “Vera Gucunja“ :

 • Sombor

 • Bački Monoštor

 • Doroslovo

 • Bezdan

 • Kljajićevo

10

6

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

Stanišić

 1.  

OŠ “Ivan Goran Kovačić“

8

3

Riđica

 1.  

OŠ “ Petar Kočić“

2

3

Svetozar Miletić

 1.  

OŠ “Bratstvo – jedinstvo“

2

2

Bački Monoštor

 1.  

OŠ “22.oktobar“

2

1

Kolut

 1.  

OŠ “Ognjen Prica“

1

2

Bački Breg

 1.  

OŠ “Moša Pijade“

1

1

Bezdan

 1.  

 

3

2

Doroslovo

 1.  

ОŠ “Petefi Šandor“

1

1

Kljajićevo

 1.  

 

1

1

Ukupno Sombor:

57

24

APATIN

Apatin

r.b.

ustanova

broj dece

broj defektologa

 1.  

OŠ “Žarko Zrenjanin“

10

3

Kupusina

 1.  

ОШ “Jožef Atila“

1

1

Svilojevo

 1.  

OŠ “Kiš Ferenc “

2

2

Prigrevica

 1.  

OŠ “Mladost“

1

1

Ukupno Apatin:

14

3

ODžACI

Karavukovo

 1.  

 

2

2

Srpski Miletić

 1.  

 

5

2

Bogojevo

 1.  

 

4

2

Deronje

 1.  

 

5

1

Lalić

 1.  

 

2

?

Odžaci

 1.  

Miroslav Antić

4

3

 1.  

PU “Poletarac“

4

1

Ukupno Odžaci:

26

5

Ukupno okrug:

97

32