Produženi boravak

Produženi boravak u našoj školi omogućen je učenicima koji ne mogu samostalno da odlaze kući ili da bez nadzora provode vreme do dolaska roditelja.Rad se odvija radnim danima od 10 do 16 časova u dve grupe sa učenicima od prvog do osmog razreda. Jedna grupa produženog boravka nalazi se u školi na adresi Radoja Domanovića 98, a druga na adresi Apatinski put 29.

Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja dece školskog uzrasta posle nastave. Produženi boravak jedan je od modela kojim se može kvalitetno i strukturalno rešiti ovaj problem i pružiti podrška roditeljima. 

Boravak u našoj skoli je druženje, komunikacija i osposobljavanje za život. U središtu pažnje su potrebe dece. Pored izrade domaćih zadataka, akcenat je stavljen na brojne aktivnosti u okviru kojih učenici imaju mogućnost da napreduju, stiču radne navike, razvijaju samopouzdanje i međusobno sarađuju. Takođe, aktivnosti su u funkciji unutrašnje motivacije i prevencije disfunkcionalnih oblika ponašanja.

U radu se primenjuje prilagođavanje sadržaja, oblika, metoda i sredstava vaspitno – obrazovnog rada sa stepenom usvojenog znanja i individualnim mogućnostima učenika. Nastavnici u boravku koriste nastavne oblike i metode rada koje stimulišu učenika na aktivnost i samostalnost pri rešavanju problema.

U našem produženom boravku učenici stiču drugarstva, imaju priliku da osete uspeh i postanu deo tima. Zato je boravak više od učenja. To je mesto gde se razgovara, druži, igra, mašta i stvara.