Školski program

Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje i drugi oblici rada u našoj ustanovi, ostvaruju se na osnovu Školskog programa. Školski program donosi Školski odbor na period od četiri godine. Školski program omogućava orijentaciju učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika u izboru škole, praćenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa i njegovih rezultata, kao i procenu individualnog rada i napredovanja svakog učenika. Školski program obuhvata sve sadržaje, procese i aktivnosti usmerene na zadovoljenje obrazovnih interesa i potreba naše dece/učenika, njihovih roditelja/drugih zakonskih zastupnika i lokalne samouprave, a u skladu sa mogućnostima škole. Školski program se donosi na osnovu plana i programa nastave i učenja, odnosno programa određenih oblika stručnog obrazovanja, a uzimajući u obzir Razvojni plan škole, u skladu sa Zakonom. Školski program predstavlja osnovu na kojoj svaki nastavnik i stručni saradnik planira, programira i realizuje svoj rad.
 
Delovi Programa naše ustanove:
 
1. Predškolski program
2. Program osnovne i srednje škole 
3. Program produženog boravka
4. Program nastave za učenike na kućnom i bolničkom lečenju
5. Program nastave na daljinu
6. Program nastave kod kuće
7. Program vanrednog školovanja 
8. Program vaspitnog rada 
9. Program Dnevnog boravka za omladinu i odrasle osobe
10. Program dodatne podrške/Resursnog centra
11. Programi korektivno-defektološkog rada:
    12) Program logopedskih vežbi

    13)Program socijalnih veština

    14)Program vežbi reedukacije psihomotorike

    15)Program senzorne integracije

    16)Program preventivno-korektivne nastave/aktivnosti

    17)Program vizuelnog treninga / taktilnog treninga / orijentacije i kretanja / učenja Brajevog pisma

    18)Program slušnih i govornih vežbi

19. Program školskog sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti 
20. Program zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
21. Program prevencije diskriminacije i diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti
22. Program prevencije rizičnog ponašanja 
23. Program profesionalne orijentacije, karijernog vođenja i savetovanja 
24. Program zdravstvene zaštite 
25. Program zaštite životne sredine
26. Program saradnje sa porodicom 
27. Program rada školske biblioteke 
28. Program bezbednosti i zdravlja na radu 
29. Program saradnje sa lokalnom samoupravom 
30. Program kulturnih aktivnosti škole 
31. Program socijalne zaštite
32. Program izleta, ekskurzija i nastave u prirodi
33. Program slobodnih aktivnosti učenika
34. Program dopunske i dodatne nastave
35. Program pripremne nastave 
36. Program Učeničkog parlamenta
37. Program Učeničke zadruge
38. Program pripreme za takmičenja
39. Program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika
40. Program prevencije osipanja učenika   
 
 
Napomena: Program ustanove je donešen 30.06.2020. g. i važi četiri godine.