Tiftolozi

Tiflološke vežbe imaju za cilj dostizanje optimalnog nivoa razvoja vida, vizuelnih funkcija i vizuelne efikasnosti, taktilno-kinestetičke efikasnosti i korišćenja ruku u istraživanju i upoznavanju neposredne okoline i učenju Brajevog pisma, umenja i navika za mikro i makro orijentaciju i kretanje u prostoru kao i samostalnosti u svakodnevnom životu dece i učenika.

Tiflološke vežbe uključuju različite aktivnosti, počev od korekcije vida do najboljeg mogućeg nivoa putem optičkih pomagala, preko vizuelnog treninga, taktilno-kinestetičkog treninga, obezbeđivanja tiflotehničke i druge opreme, modifikacije zadataka i adaptacije sredine.

Nastavni program se ostvaruje putem individualne nastave. Individualna nastava podrazumeva poseban pristup svakom detetu/učeniku, uzimajući u obzir njegove potrebe i mogućnosti. Prilagođavanje programa vrši se u odnosu na svako pojedinačno dete/učenika, na osnovu rezultata tiflološke procene, gde će nastavni sadržaji biti zastupljeni u različitoj meri u skladu sa individualnim karakteristikama i potrebama deteta/učenika. 

Nastava tifloloških vežbi se odvija u kabinetima škole, motoričkoj i senzornoj sobi, dvorištu škole, senzornoj bašti i u okolini škole.

Realizator programa tifloloških vežbi je tiflolog, tj. lice koje je završilo osnovne ili master akademske studije na odseku Tiflologije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Tiflološke vežbe se obavljaju u nekoliko obrazovnih segmenata škole: 

• Savetovalište za rani razvoj deteta;
• Predškolsko vaspitanje i obrazovanje;
• Osnovna škola;
• Srednja škola;
• Dodatna podrška. 

 

Zadaci i aktivnosti koje se realizuju u okviru individualnih tifloloških vežbi:

• Utvrđivanje vizuelnog statusa deteta/učenika (tiflološka dijagnostika);
• Rana intervencija dece sa oštećenje vida;
• Stimulacija vizuelne percepcije;
• Stimulacija taktilne percepcije;
• Opismenjavanje na Brajevom pismu;
• Razvoj samostalnosti u orijentaciji i kretanju u makro i mikro prostoru;
• Razvoj svakodnevnih životnih veština;
• Socijalizacija dece i učenika sa oštećenjem vida;
• Podrška učenicima sa oštećenjem vida u inkluzivnom obrazovanju.