Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom
VUK KARADŽIĆ

Savetovalište za rani razvoj deteta

Iako Zakon to ne prepoznaje, u praksi je naučno a u životu iskustveno dokazano da je rana stimulacija deteta i to u prvih 6 godina života od krucijalnog značaja za razvoj svih oblasti funksionisanja jedne ličnosti. Motorna, intelektualna, jezička, i emocionalna sfera funcionisanja se razvijaju nadopunjujući jedna drugu. Ukoliko je jedna od njih usporenog razvoja javlja se disharmonija u razvoju ili neki od prožimajućih razvojnih poremećaja. Koliko puta ste kao roditelj čuli reči „dete je lenjo“, „njegov/njen tata je bio isti takav kao mali“, „prerašće to“?! Ukoliko posumnjate u bilo kakav problem u razvoju svoga deteta od velike važnosti je da se javite stručnjaku koji će odganati ili potvrditi Vaše sumnje. Čak i ukoliko potvrdi najvažnije je da dete počne sa stimulativnim tretmanima što pre, a u toku procesa sam roditelj se uz pomoć stručnjaka navikava na novonastalu situaciju u svom životu.

     Tretman deteta sa razvojnim smetnjama je težak proces za celu porodicu, ali uz pomoć stručnjaka svi članovi porodice se postepeno prilagođavaju i nalaze svoju ulogu u istom. Grad Sombor je jedan među retkima pronašao model pomoći porodicama dece sa razvojnim smetnjama od 0 do 6 godina putem pružanja usluga preko Savetovališta za rani razvoj deteta u ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“. U okviru ustanove savetovalište postoji od 2014. god. U njemu rade stručnjaci defektolozi koji pružaju usluge dijagnostike, tretmana i savetovanja.

 

Jasmina Bečić

 

dipl.defektolog

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.

Savetovalište za rani razvoj deteta

CILJEVI SAVETOVALIŠTA

Osnovni cilj Savetovališta jeste da primenom odgovarajućih procedura obezbedi rano otkrivanje poremećaja i smetnji kod dece, kako bi se pravovremeno omogućilo uključivanje dece u ranu intervenciju kroz program stimulacije razvoja.

KORISNICI

Savetovalište besplatno pruža savetodavne i terapijske usluge za svu decu sa teritorije grada Sombora, uzrasta od rođenja do navršenih šest godina života, koja usled psihomotornih smetnji imaju usporen ili neujednačen razvoj pojedinih sposobnosti, a na osnovu preporuke Razvojnog savetovališta Doma zdravlja.

 

USLUGE

Usluge Savetovališta za rani razvoj deteta pružaju se u Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ Sombor i obuhvataju:

 • savetodavni rad sa decom i roditeljima,
 • auditorni trening,
 • stimulaciju vizuelnih funkcija,
 • stimulaciju taktilno-kinestetičkih funkcija,
 • senzornu integraciju,
 • reedukaciju psihomotorike,
 • stimulaciju motoričkih funkcija,
 • stimulaciju kognitivnih sposobnosti,
 • stimulaciju verbalne komunikacije,
 • stimulaciju neverbalne komunikacije,
 • razvoj socijalnih veština i dr.

 

Savetovalište sprovodi i:

 • procenu razvojnog statusa dece
 • procenu govorno – jezičkog statusa dece
 • procenu kognitivnog statusa dece
 • procenu motornog statusa dece
 • procenu socio – emocionalnog statusa dece
 • savetovanje o dodatnim specijalizovanim pregledima
 • izrada individualnog plana stimulacije razvoja dece
 • razvijanje interdisciplinarne saradnje sa drugim stručnjacima koji su uključeni u život i rad deteta

ORGANIZACIJA


Radno vreme Savetovališta

Savetovalište za rani razvoj radi čitave godine radnim danima tokom radnog vremena škole.


Procedura prijema

Nakon upućivanja deteta od strane pedijatra ili psihologa Razvojnog savetovališta Doma zdravlja, roditelj kontaktira koordinatora savetovališta koji vrši dalju organizaciju rada defektologa.

USLOVI ZA RAD

Prostorni uslovi i opšta opremljenost

Rad Savetovališta se obavlja u objektu škole u ulici Apatinski put 29. U njemu se nalaze: senzorna soba, kabinet za izvođenje logopedskih vežbi (logoped), kabinet za izvođenje psihomotornih vežbi (reedukator psihomotorike), kabinet za izvođenje korektivno preventivnih vežbi i igara (somatoped), Montesori kabinet, multimedijalni kabinet, senzorna bašta, pristupne rampe, prilagođeni toaleti…

Ljudski resursi

Savetovalištu stoje na raspolaganju defektolozi različitih (svih) usmerenja, a koji su zaposleni u školi: oligofrenolog, logoped, surdolog, tiflolog, somatoped i specijalni pedagog