Procena razumevanja gramatike

Uočavanjem da dete kasni u razvoju govora ili da ima teškoće u verbalnom izražavanju, stvara se potreba za detaljnom procenom njegovog opšteg psihičkog razvoja i receptivnih funkcija govora (razumevanje). Procenom razumevanja gramatike u mogućnosti smo da utvrdimo razumevanje verbalnih iskaza i eventualne smetnje u usvajanju pojedinih gramatičkih struktura.

Tokom procene koristi se jednostavan rečnik, čije se poznavanje proverava na samom početku i kojim se opisuju poznati objekti i situacije, pa je tako moguće razlikovati da li je greška nastala usled nerazumevanja leksike, pojedine gramatičke strukture ili je problem širi. Procena se odvija tako što se detetu pokaže strana na kojoj se nalaze četiri slike, a potom se izgovori rečenica. Zadatak deteta je da pokaže sliku koja odgovara datoj rečenici.Detetu nije potreban nikakav ekspresivni govor da bi postiglo uspeh, dovoljno je samo da pokaže prstom. Ispituju se 22 gramatičke strukture i za procenu razumevanja svake strukture postoji 4 zadatka. Zadaci su poređani po težini, a procena se prekida posle određenog broja grešaka. Verovatnoća da dete slučajno pogodi odgovarajuću sliku je mala. U našoj praksi, ovu procenu koristimo kada pratimo i utvrđujemo da li je kod deteta razumevanje tipično za uzrast, kod dece sa razvojnom disfazijom, oštećenjem sluha, teškoćama u govornoj produkciji i kada je već poznato da dete ima teškoća sa razumevanjem, ali je potrebno detaljnije istražiti prirodu problema.

Nevena Kovčin

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.