Spremnost deteta za polazak u školu

Nekoliko osnovnih pokazatelja roditeljima šta bi bilo dobro da dete pred polazak u školu zna ili može.

Govor i jezik: pravilno izgovara sve glasove; pravilno se gramatički izražava; zna verbalno da definiše osnovne pojmove, pritom daje odgovore koji bliže određuju taj pojam; zna da verbalno iskaže po čemu su neke stvari, bića i pojave slični, a po čemu različiti; zna da prepriča kraći događaj ili priču i da se pritom drži hronologije događaja koji opisuje.

Predčitalačke veštine: može da rastavi poznate reči na slogove; prepoznaje i imenuje sa kojim glasom počinje koja reč, a sa kojim glasom se završava; zna da imenuje reč na zadati glas; zna da prepozna da li je glas na početku reči, na kraju ili u sredini.

Grafomotorika: pravilno drži olovku, ima očekivanu fleksibilnost šake i prstiju; linija mu je jasna, adekvatnog pritiska; po uzoru zna da povlači linije; ima sposobnost da na zahtev precrta krug, trougao, kvadrat, romb.

Opšti pojmovi o sebi i drugo: Zna da kaže svoje ime, adresu, i druge slične informacije. Poštovani roditelji, dobro je pravovremeno posvetiti dovoljno pažnje pripremi deteta za školu. Deca brzo i lako uče kroz igru, pesmice, slikovne materijale i priče.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.