Učešće roditelja u izradi individualnog obrazovnog plana

 
Veliki zadatak u školovanju dece  sa smetnjama u razvoju jeste kako olakšati detetu/ učeniku da savlada zadatke koje su pred njega stavljeni. Jedan od načina jeste pisanje individualnog obrazovnog plana.
 
Individualni obrazovni plan (u daljum tekstu IOP) je poseban dokument kojim se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određeno dete  i učenika , u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.
 
Cilj IOP-a je optimalan razvoj deteta i učenika, uključivanje u vršnjački kolektiv i ostvarivanje opštih i posebnih ishoda obrazovanja i vaspitanja , odnosno zadovoljavanja obrazovno-vaspitnih potreba deteta i učenika. 
 
Predviđena je jedinstvena metodologija za izradu IOP-a i ona obuhvata više koraka:
1. Analiza situacije i prikupljanje podataka o deci
2. Izrada pedagočkog profila
3. Određivanje prioriteta pružanja podrške
4. Razvijanje strategije podrške, krajnjih ciljeva pružanja podrške i detaljnog plana aktivnosti.
 
Nakon analize situacije i prikupljanja podataka  potrebno je napisati pedagški profil deteta koji uključuje jake i slabe strane učenika. U pedagoškom profilu se navodi razvojni nivo i karakteristike saznajnog razvoja, socio-emocionalnog razvoja , govora i komunikacije, samostalnosti i brige o sebi, motoričkog razvoja. Zatim se pišu mere podrške i prioritetne oblasti. 
Posle izrade pedagoškog profila i mera podrške pristupa se pisanju dokumenta- Individualnog obrazovnog plana.. 
Pravo na IOP ima dete koje ima teškoće u učenju, smetnje u razvoju ili invaliditet, koje živi u nestimulativnoj sredini, kao i dete sa izuzetnim sposobnostima.IOP može da obuhvata sve predmete ili deo programa, odnosno samo za određeni predmet.Učenik koji prati nastavu prema IOP-u u skladu sa tim se vrednuje. Na osnovu vrednovanja IOP-a dalje se odlučuje o izmenama i dopunama istog.
IOP sadrži lične podatke , ciljeve, opis podrške, pojedinačne aktivnosti, način i redosled istih, prilagođene standarde i postignuća, vremenski raspored, trajanje i učestalost mera podrške, kao i lica koje sprovode IOP.
IOP se izrađuje prema obrazovnim potrebama deteta, učenika, odnosno odraslog i može da bude:
 
1) IOP1 -prilagođeni program nastave i učenja u kome se planira cilj pružanja podrške, prilagođavanje i obogaćivanje prostora i uslova u kojima se uči, prilagođavanje metoda rada, udžbenika i nastavnih sredstava tokom obrazovno-vaspitnog procesa,odnosnoaktivnosti u

vaspitnoj grupi, njihov raspored kao i lica koja pružaju podršku;

2)IOP2 -izmenjeni program nastave i učenjau kojem se  planira prilagođavanje ishoda obrazovanja i vaspitanja i prilagođavanje sadržaja za jedan, više ili za sve predmete;

3)IOP3 -prošireni produbljenprogram nastave i učenja koji se primenjuje za učenike sa izuzetnim sposobnostima.
Predškolska ustanova donosi IOP1, a osnovna i srednja škola IOP1, IOP2 i  IOP3
 
Donošenju IOP 2 prethodi donošenje, primena i vrednovanje IOP1, saglasnost roditelja za prelazak na IOP2 uz obavezno pribavljanje mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom.
Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik neopravdano odbije učešće u izradi ili davanjusaglasnosti na IOP, ustanova je dužna da o tome obavesti nadležnu ustanovu socijalne zaštite u cilju zaštite najboljeg interesa deteta, odnosno učenika.
 
Sastavljanje IOP-a je timski rad. Tim u predškolskoj ustanovi čine roditelj ili drugi zakonski zastupnik, vaspitač i stručni saradnik. Po potrebi članovi mogu da budu  lični pratilac  i na predlog roditelja, stručnjak van ustanovekoji dobro poznaje dete. Tim u školi čini roditelj ili drugi zakonski zastupnik, nastavnik razredne nastave, odnosno predmetne nastave, odeljenski starešina, stručni saradnik, a u skladu sa potrebama učenika i pratilac i na predlog roditelja, stručnjak van ustanovekoji dobro poznaje učenika.
U prvoj godini upisa u ustanovu IOP se donosi i vrednuje tromesečno, a u svakoj narednoj godini dva puta u toku radne, odnosno školske godine.
 
Bitno je znati da roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, ima važnu ulogu kako u stvaranju tako i u realizaciji i evaluaciji IOP-a.
 
Tim za saradnju za porodicom