Resursni centar ''DELO''

Sombor, Apatinski put  29
25000 Sombor

telefon: 025/434 – 420

Kontakt osoba:

Katarina Salkanović  069 / 145 – 91 – 12

e – mail: rcdelo@gmail.com

 

 


Resursni centar ”DELO” je formiran 2004. godine.

• Cilj rada Resursnog centra ”DELO ” je uspostavljanje novog, inovativnog oblika stručnog defektološkog tretmana i komunikacije sa svim interesnim grupama.
• Stvaranje kontinuirane saradnje sa ustanovama od značaja (predškolske ustanove, osnovne škole, Centar za socijalni rad, Zdravstveni centar, Razvojno savetovalište, Društvo za pomoć MNRO…)
• Doprinos transformaciji naše ustanove u regionalni resursni centar.
• Resurs svih informacija i usluga iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije za sve građane.
Zadaci rada RESURSNOG CENTRA”DELO”
• Direktan defektološki tretman
• Pružanje defektološke podrške i pomoći korisnicima kroz: savetovanje, instruktivni rad, neposredan rad sa korisnicima.
• Informisanje korisnika o razvojnim smetnjama, teškoćama i ometenostima, pravima, postojećim oblicima podrške,specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, o radu ustanove…
• Priprema informativnog materijala
• Informisanje šire zajednice o svim aktivnostima, događajima i radu Centra preko veb sajta,sa redovnim ažuriranjem podataka i vesti: www.vuk-centar.edu.rs

U radu RC “DELO” je angažovano sedamnaest stručnjaka za specijalnu edukaciju i rahabilitaciju svih profila:

  • oligofrenolozi
  • logopedi
  • specijalni pedagozi
  • somatopedi
  • surdolog
  • tiflolog

Rad RC se realizuje kroz servise koji pružaju sledeće podrške:

Servis za pružanje podrške deci i porodici u oblasti rane stimulacije i jačanju porodice.
Servis za pružanje podrške deci, učenicima, omladini i odraslima obuhvaćenih školskim sistemom.
Servis za pružanje podrške roditeljima i porodici, edukacija roditelja i stvaranje partnerskog odnosa.
Servis za pružanje podrške vaspitačima i nastavnicima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.
Servis za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba sa ometenošću.
Servis za terenski rad. (nabrajanje)


 

Uloga i značaj Resursnog centra “DELO” u osnaživanju redovnih škola u inluzivnom procesu

  • Da poveže i osnaži redovne i “specijalne” škole.
  • Da podigne kompetencije nastavnika redovnih škola u radu sa decom sa smetnjama i teškoćama u razvoju.
  • Da pruži podršku roditeljima dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju.
  • Da pruži servisne usluge u okviru inkluzivnog procesa svima kojima je to potrebno.


Ovakav oblik saradnje među školama za decu tipičnog razvoja i škole za decu sa smetnjama i teškoćama dobio je na značaju ulaskom naše ustanove u DILS projekat čiji je osnovi cilj podizanje kapaciteta škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju u Republici Srbiji. Osmišljavanjem i učešćem u realizaciji aktivnosti DILS projekta, postajemo škola za decu sa težim i višestrukim smetnjama i teškoćama, bez obzira na vrstu i stepen ometenosti.

Projektna saradnja je ostvarena sa pet lokalnih škola, od kojih se u četiri pruža direktna podrška specijalnih edukatora i rehabilitatora, a u jednoj školi, saradnja je zasnovana isključivo na vannastavnim aktivnostima.