U našoj školi je održan tematski dan na temu: ZANIMANJA- PROFESIONALNA ORIJENTACIJA. Ovu temu smo izabrali sa ciljem da olakšamo učenicima – kako i na koji način se opredeliti za dalje školovanje i izabrati  zanimanje u skladu sa spsobnostima, mogućnostima učenika i  sticanje novih znanja i veština o ovoj temi  kroz realizaciju ciljeva i zadataka planiranih nastavnim planom i programom. Cilj nam je takođe bio saradnja sa drugim razredima srednje škole smer – servir , smer – bravar i i sedmim i osmim razredom osnovne škole.