Školski razvojni plan

Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje i drugi oblici rada u našoj ustanovi, ostvaruju se na osnovu Školskog programa. Školski program donosi Školski odbor na period od četiri godine. Školski program omogućava orijentaciju učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika u izboru škole, praćenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa i njegovih rezultata, kao i procenu individualnog rada i napredovanja svakog učenika. Školski program obuhvata sve sadržaje, procese i aktivnosti usmerene na zadovoljenje obrazovnih interesa i potreba naše dece/učenika, njihovih roditelja/drugih zakonskih zastupnika i lokalne samouprave, a u skladu sa mogućnostima škole. Školski program se donosi na osnovu plana i programa nastave i učenja, odnosno programa određenih oblika stručnog obrazovanja, a uzimajući u obzir Razvojni plan škole, u skladu sa Zakonom. Školski program predstavlja osnovu na kojoj svaki nastavnik i stručni saradnik planira, programira i realizuje svoj rad.
 
Delovi Programa naše ustanove:
 
2. Predškolski program 
3. Program osnovne i srednje škole 
4. Program produženog boravka
5. Program nastave za učenike na kućnom i bolničkom lečenju
6. Program nastave na daljinu
7. Program nastave kod kuće
8. Program vanrednog školovanja 
9. Program vaspitnog rada 
10. Program Dnevnog boravka za omladinu i odrasle osobe
11. Program dodatne podrške 
12. Programi korektivno-defektološkog rada:
  • Program logopedskih vežbi
  • Program socijalnih veština
  • Program vežbi reedukacije psihomotorike
  • Program senzorne integracije
  • Program preventivno-korektivne nastave/aktivnosti
  • Program vizuelnog treninga / taktilnog treninga / orijentacije i kretanja / učenja Brajevog pisma
  • Program slušnih i govornih vežbi
19. Program školskog sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti 
20. Program zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  i prevencije rizičnog ponašanja 
21. Program profesionalne orijentacije, karijernog vođenja i savetovanja 
22. Program zdravstvene zaštite 
23. Program zaštite životne sredine
24. Program saradnje sa porodicom 
25. Program rada školske biblioteke 
26. Program bezbednosti i zdravlja na radu 
27. Program saradnje sa lokalnom samoupravom 
28. Program kulturnih aktivnosti škole 
29. Program socijalne zaštite
30. Program izleta, ekskurzija i nastave u prirodi
31. Program slobodnih aktivnosti učenika
32. Program dopunske i dodatne nastave
33. Program pripremne nastave (za razredni, popravni i završni ispit)
34. Program učeničkog parlamenta
35. Program učeničke zadruge
36. Program pripreme za takmičenja
37. Program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika
38. Mere prevencije osipanja učenika   
 
 
Napomena: Program ustanove je poslednji put usvajan 30.06.2020. g. Delovi programa se revidiraju povremeno, u zavisnosti od izmena pravne regulative i potrebe za menjanjem načina rada u ustanovi.